liturgie zondag 27 mei 2018

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied: Vol verwachting blijf ik uitzien.

Joh. De Heer 769

1.

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen.

Als mijn oog Hem schouwen mag,en mijn oor Zijn stem zal horen,

op die grote, blije dag!

Refrein
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!

Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv’ ons wachtwoord,

amen, ja Heer Jezus, kom!

2.

Al de teek’nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb’re zaal’gen onze Bruigom tegemoet!

3.

O, soms voel ‘k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;
‘k vraag mij af dan, dierb’re Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve ’t wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.

 

Stil gebed, bemoediging & groet

 

Inleiding op deze dienst

 

Zingen: Abba Vader u alleen opwekking 136
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe.

Abba Vader laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba Vader laat mij zijn,
slecht van U alleen.

Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe.

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Zingen kinderlied: Vertel het aan de mensen

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft – Jezus!
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft – Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten
Vertel het aan de mensen.

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Wij zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God

op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich open stelt,

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

het is voor allemaal.

 

Geboden & Gebed

 

Zingen: Psalm 68:10 – Oude Berijming

Geloofd zij God met diepst ontzag,

Hij overlaadt ons dag aan dag,

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid,

wie zou die hoogste majesteit,

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,

Hij schenkt uit goedheid zonder peil,

ons ’t eeuwig zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij ’t naderen van de dood,

volkomen uitkomst geven.

 

Schriftlezing Mattheus 28 vers 19

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen

 

Zingen: Roept uit aan alle stranden – Joh. De Heer 960

Roept uit aan alle stranden 
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

als aller volken vriend
De volken mogen leren 
wat tot hun vrede dienst 
wat tot hun vrede dienst

Roept uit aan alle stranden 
verbreidt van oord tot oord
verkondigt alle landen 
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 802 1,3,4,6

 

Dank Gebed

 

Collecte

 

Slotlied: Lied 425

 

Zegen