Liturgie Zondag 14 oktober 2018

ORDE  VAN  DIENST

 

 

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers

hervormde kerk Oldemarkt

op 14 oktober 2018

9:30 uur

 

 

 

 

 

 

 

‘Geroepen om te dienen…in Jezus’ Naam’

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : ds. Egbert  Jans

Organist: dhr. Henk Braad

 

Hartelijk welkom in deze dienst!

Tijdens deze dienst nemen een aantal ambtsdragers afscheid te weten Mary Kousbroek-Boon als ouderling en Gerda Wilhelmina Koning-Koops, Gillina (Gillie) Punt – van der Slikke en Maria Lucretia (Miep) Weemstra-Otten als diaken. Arnoud Johannes (Arno) Harteveld, Jacob Jan Luth en Johanna Grietje (Annie) Luth – de Vries worden bevestigd als diaken. We zijn dankbaar voor de inzet van hen die gaan en blij met hen die een ambt op zich willen nemen of voort willen zetten.

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Psalm/Lied 84: 1 & 6

 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

 

Want God onze Heer die ons mild

bestraalt als zon, beschermt als schild,

zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt

en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

Heer, die het al in handen houdt,

welzalig die op U vertrouwt.

 

Bemoediging en groet, beantwoord met Lied 195 (‘Klein Gloria’)

Ere zij de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

 

Lied 413: 1 & 3

 

Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert Uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

 

Heer, ontferm U over ons,

open uwe Vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.

Eeuwig blijft uw trouw bestaan

laat ons niet verloren gaan.

 

Gebed om Gods Tegenwoordigheid

 

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers

 

Over de ambten

In het vergaderen en onderhouden van zijn Lichaam, de kerk,

maakt onze Heer Jezus Christus gebruik

van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente

een bijzondere taak heeft toevertrouwd.

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen

toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld

en tot opbouw van het lichaam van Christus.

Zij mogen dit werk verrichten,

ziende op Hem,

die niet gekomen is om zich te laten dienen

maar om te dienen.

 

Deze dienstbaarheid in Christus’ Naam

krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.

Vanouds hebben zij de taak om de tafels te bedienen

met inachtneming van het Woord van God,

dat de behoeftigen niet beschaamd worden.

 

Zij zamelen de gaven van de gemeente in

om allen, die hulp nodig hebben

– binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf –

te doen delen in de liefde van Christus.

Metterdaad en biddenderwijs komen zij op

voor het recht van de arme, die om hulp roept

de ellendige en wie geen helper heeft.

Zo zullen zij bevorderen

dat armen en rijken elkaar ontmoeten,

want allen zijn zij schepselen van de Heer.

Aan deze verbondenheid met alle mensen

en met heel de schepping

herinneren zij ons telkens weer

als zij brood en beker bij ons doen rondgaan

wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren

en wij de dood van de Heer verkondigen,

totdat Hij komt.

 

En zoals de oudsten in Israël

het volk vertegenwoordigden

en tegelijk opzicht hadden over het volk van God,

zo worden in de gemeente van Christus

de ouderlingen aangesteld

om de gemeente te houden aan haar roeping:

een koninkrijk van priesters

en een heilig volk te zijn.

Door op te treden als vertrouwenspersoon

en geweten van de gemeente in deze tijd

bemoedigen zij hun broeders en zusters, jong en oud,

in de navolging van Christus onze Heer.

 

En aan daartoe in het bijzonder aangewezen ouderlingen,

de ouderling-kerkrentmeesters, is de taak toevertrouwd

om zorg te dragen voor de materiele belangen van de gemeente,

voor zover van niet-diaconale aard.

 

Er is verscheidenheid in genadegaven

maar het is dezelfde Heer;

er is verscheidenheid in bedieningen,

maar het is dezelfde Heer;

en er is verscheidenheid in werkingen,

maar het is dezelfde God,

die alles in allen werkt.

 

 

Dient elkaar daarom

een ieder naar de genadegaven

en roeping die hij heeft ontvangen,

als goede rentmeesters

over de velerlei genade Gods,

tot heil van allen

en tot eer van onze drie-enige God:

Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Een belijdenislied: Lied 412: 1 & 3

 

 

 

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen,

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,

wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

 

U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

 

 

Bevestiging en zegening

De te bevestigen gemeenteleden worden naar voren geroepen: Arnoud Johannes Harteveld, Jacob Jan Luth en Johanna Grietje Luth – de Vries

 

Vragen

Beste broeders en zuster: Nu wij over gaan tot jullie bevestiging in het ambt  mogen jullie aan allen hier aanwezig laten horen, dat jullie in geloof jullie dienst aanvaarden. Ik verzoek jullie daarom in alle oprechtheid antwoord te geven op de volgende vragen:

Ten eerste: Geloof je, dat God zelf je door zijn Gemeente tot dit ambt geroepen heeft?

 

Ten tweede: Aanvaard je de Heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als Woord van God en enige regel van het geloof zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig is?

 

Ten derde: Beloof je jouw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt; beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je gekomen is en beloof je je ambt te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

 

Wat is daarop jouw antwoord?

 

 

Zegening & bemoediging

 

Arnoud Johannes Harteveld: Jacobus 1:5

“Kom je wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal jou wijsheid geven.”

 

Jakob Jan Luth

Tekst ter bemoediging: Tekst ter bemoediging: Romeinen 12:11

Laat jouw enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de Geest en dien de Heer.

 

Johanna Grietje Luth – de Vries

Tekst ter bemoediging: Spreuken 3:5-6

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg..

 

 

Staande zingen we het zegengebed: Lied 415: 1 & 2

 

 

 

Zegen hen, Algoede,

neem hen in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over hen en geef hen licht.

Stort op onze bede,

in hun hart uw vrede,

en vervul hen met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.

 

 

Vraag aan de gemeente (gemeente staat)

 

Voorganger:

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Nu broeder Arnoud Johannes Harteveld, Jacob Jan Luth en Johanna Grietje Luth – de Vries zijn bevestigd als diaken, belooft u hen ook als zodanig in uw midden te aanvaarden, zoals dat van de Gemeente van Jezus Christus verwacht mag worden, hen te omringen met uw meeleven, en hen te dragen in uw gebeden?

 

Wat is daarop uw antwoord?

 

Gemeente: ‘Ja, dat beloven wij.’

 

Als bevestiging op ons antwoord zingen we Lied 415: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

 

 

Voorganger:

De almachtige God en Vader van onze Here Jezus Christus geve jullie door zijn Heilige Geest zijn blijvende genade, zijn kracht, zijn liefde, zijn vrede, zijn geduld, zijn vrijmoedigheid en zijn vreugde en al de gaven die jullie nodig hebt in dit ambt, opdat jullie je dienst in dit ambt getrouw en met vrucht mogen vervullen.

In de Naam van de Drie-enige God

die leeft en regeert tot in eeuwigheid,

Vader, Zoon en Heilige Geest.

Amen.

 

(u mag weer gaan zitten)

 

Afscheid

De aftredende ambtsdragers, Mary Kousbroek-Boon, Gerda Wilhelmina Koning-Koops, Gillina Punt – van der Slikke en Maria Lucretia Weemstra-Otten worden naar voren geroepen, toegesproken en gezegend.

 

Wij zingen hen toe: Lied 416: 1 & 4

 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten

in zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

De afgetreden ambtsdragers nemen plaats in de kerkbanken.

 

Dankgebed en overgang naar de dienst van het Woord

 

 

Zingen met de kinderen: Kom aan boord

 

Voor de zieken voor de armen,

voor de mensen met verdriet

Voor het kind dat blijft proberen,

maar toch denkt: ‘Het lukt met niet’.

Voor de zwerver die moet zwerven

en geen plek heeft waar hij hoort

is er altijd nog de Ene en die roept:

‘Kom maar aan boord!’

 

Refrein:

Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje

Waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen

Kom aan boord, sta niet doelloos aan de kant

Want er is een hart vol liefde: pak die uitgestoken hand.

 

Voor het meisje dat blijft denken:

‘Alles gaat bij mij steeds mis’

Voor de jongen die al vaker

uit de boot gevallen is.

Voor het kindje dat nog nooit

van trouw of liefde heeft gehoord

is er altijd nog die Ene en die roept:

‘Kom maar aan boord!’

(refrein)

 

 

Bij vertrek van de kinderen naar kindernevendienst zingen we:

 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

 

 

 

 

Schriftlezing: Colossenzen 3:12-17

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

 

 

Preek: ‘Geroepen om te dienen…in Jezus’ Naam.’

 

Zingen: Lied 973

 

 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

Te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

En op te vangen wie zijn thuis verloor,

halleluja,

 

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,

Te helpen wie geen helper had ontmoet:

Wie dorst of honger wordt getroost, gevoed,

halleluja,

 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,

Om op te komen voor wie is verstomd,

Voor wie gevangen zit of is gewond,

Halleluja.

 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,

Gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

Uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.

Halleluja!

 

 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

 

 

Inzameling van de gaven.

 

 

 

Slotlied (staande): Lied 125 Evangelische Liedbundel

 

 

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

 

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op Zich nam.

 

Verdreven is de schaduw van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

(Refrein)

 

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

(Refrein)

 

 

 

Heenzending en zegen, beantwoord met Lied 150a: 1 & 2

 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daar boven tot dankzegging riep.

 

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

beantwoord zijn liefde: leeft altijd voor Hem!

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst hebt u de gelegenheid om hen die bevestigd zijn en hen die afscheid hebben genomen in de kleine zaal van De Ontmoeting de hand te drukken.

 

In de grote zaal van De Ontmoeting heb u vervolgens de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee…en er is fris voor de kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gezegende zondag gewenst!