Liturgie zondag 1 april, 1e Paasdag

Opgestaan! (geen grapje)

Voorganger: ds. Egbert Jans

Muzikale begeleiding door:

Organist Henk Braad

Christelijke muziekvereniging ‘Jeduthun’

De Heer is waarlijk opgestaan!

 

Voor de dienst zingen we een aantal paasliederen:

 

Lied 132 uit de Evangelische Liedbundel


U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen

daald’ een engel af

heeft de steen genomen

van ‘t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen

in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

blijd’ en welgezind,

en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen,

die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen

is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer!

 

Lied 624

 


Welkom en mededelingen – Stil gebed

 

Intochtslied: Lied 122 Evangelische Liedbundel

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem;

een heerlijk morgen licht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held,

Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht!

           

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan;

Wie in ’t geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

           

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven, door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

 

Bemoediging en groet

 

Lied 190

 


Jeduthun speelt

 

Gebed om Gods Tegenwoordigheid

 

Zingen met de kinderen:  De Heer is waarlijk opgestaan (AWN, I-27):

Refrein:

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja!

           

1   Jezus deed de dood teniet.

Zingt daarom het hoogste lied.

(Refrein)

 

2   Vrouwen uit Jeruzalem

kwamen vroeg en zochten Hem.

(Refrein)

 

3   En hoe groot was hun verdriet,

want zij vonden Jezus niet.

(Refrein)

 

4   Maar een engel sprak hen aan:

     ‘Die gij zoekt is opgestaan.’

     (Refrein)

 

5   ‘Denkt toch aan zijn eigen woord,

dat gij vroeger hebt gehoord’

(Refrein)

 

6   ‘Hij, de grote Mensenzoon,

gaat door ‘t graf heen naar zijn

troon (Refrein)

 

7   ‘Zoekt Hem bij de doden niet,

maar zingt mee het hoogste lied’

(Refrein)

 


Schriftlezing: Het Paasevangelie uit Lukas 24:1-12 & 36-49

 

Verkondiging: Opgestaan! (geen grapje)

 

Jeduthun speelt

 

Zingen: 614

 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

 

Collecte. Tijdens de collecte speelt Jeduthun

 

Slotlied : Lied 125 (Evangelische Liedbundel)

       Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

            die vol ontferming ieder troost

            en alle schuld vergeeft

            die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

 

            Refrein:

            Hem zij de glorie, want Hij die overwon

            zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

            Halleluja, geprezen zij het Lam,

            dat de schuld der wereld op zich nam.

 

       Verdreven is de schaduw van de nacht,

            en wie Hem wil aanvaarden

            wordt eens veilig thuisgebracht.

            Voor hem geldt ook dit wonder:

            alles is volbracht

            (Refrein)                                                                                                                                           

       Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

            dat uitstraalt van het kruis

            dat eens voor ons werd opgericht,

            en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

            (Refrein)

 

Heenzending en zegen, door de gemeente beantwoord met het zegenlied 425