Liturgie voor zondag 8 november 2020

Zondag 8 november 2020  –  09.30 uur Oldemarkt

Thema: “De God die spreekt”

Welkom & afkondigingen

Zingen opwekking 685

Met ons lied, Heer
Roept ons hart uit naar U
Naar U alleen
Vol verwachting
Vol verlangen naar U
U maakt ons één

Als wij U zien, Heer
Geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij
Van angst en schaamte
In Uw huis binnengaan

Refrein:
Hosanna, hosanna
U bent de God van redding
U zij de eer, aanbidding
Hosanna, hosanna
Kom met uw Geest, vernieuw ons
Verheerlijk Uw Naam, Heer Jezus

Met ons lied Heer
Keert ons hart zich naar U
Naar U alleen
U maakt harten
Die gebroken zijn heel
U maakt ze één

Als wij U zien, Heer…..

Refrein

Als wij U zien, Heer
Geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij
Van angst en schaamte binnengaan
Als wij U zien, Heer
Geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij
Van angst en schaamte
In Uw huis binnengaan

Refrein


Hosanna, hosanna!
Hosanna, hosanna!

Stil gebed, bemoediging en groet.

Gebed

Zingen opwekking 461

Mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Zingen YfC 62

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad, de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

‘k geloof in U, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Zingen opwekking 276

Laat heel de wereld het zien,
Maak de volk’ren weer blij
Door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
Een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
‘T Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
Maak gevangenen vrij,
Breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
Door ’t gebed tot de Heer,

Door de kracht van het kruis.

Refrein


Laat heel de wereld nu staan
Vol ontzag voor zijn naam,
Zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
Tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!

Refrein

Lezing  Amos 3:1-8  en  1 Korinthe 14:1-5

Verkondiging

Zingen opwekking 570

Dit is de tijd van Elia
die ’t woord van de Heer tot ons spreekt.
En dit is de tijd van zijn dienstknecht Mozes,
die ’t juk van het onrecht verbreekt.
En dit is de tijd van verzoeking,
van duisternis, net als weleer.
Maar in de woestijn
klinkt een stem, die uitroept:
‘Bereid nu de weg van de Heer!’

Refrein:
Voorwaar Hij komt, Koning van ’t heelal,
stralend als de zon met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
uit Sion komt het heil; uw God is daar.

En dit is de tijd van Ezechiël
waar beenderen worden bekleed.
En dit is de tijd van uw dienstknecht David;
wij maken de tempel gereed.
En dit is de tijd om te oogsten,
de velden zijn wit als weleer.
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,
die staan op het woord van de Heer.

(Refrein)

Er is geen God als Jahweh

(Refrein)

Dankgebed & voorbede

Opwekking 522

Vader, stort uw Geest uit,
Op alle volken die bestaan;
Laten dan uw kind’ren
Profeteren in uw naam.

Toon in visioenen
De geheimen van uw hart;
Ja, uw volk ziet uit, Heer
Naar die dag dat U
Uw grootheid openbaart.


Er komt een tijd van grote opwekking;
Dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
En iedereen die Jezus aanroept
Als Heer wordt gered.

Vader, toon uw glorie
Aan alle mensen die bestaan;
Dan buigt elke knie zich
Vol van eerbied voor uw naam.

Laat de hemel beven,
Schud de aarde door uw kracht;
Zie de schepping smachten
Naar die dag dat U
Uw grootheid openbaart.

Er komt een tijd van grote opwekking;
Dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
En iedereen die Jezus aanroept
Als Heer wordt gered.

Zegen