Liturgie voor zondag 8 augustus 2021

Orde van dienst voor de viering in de kerk van Paasloo zondag 8 augustus 2021    Aanvang: 09.30 uur    (NH gemeente Oldemarkt/Paasloo)

Voorganger/gastpredikant: Egbert Fokkema uit Twello

Ouderling van dienst:

Organist: Henk Braad

Beamerteam:

Thema:  `Vrienden voor het LEVEN delen ook het GOUD…!´

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

(gemeente gaat staan, voor zover mogelijk)

Intochtslied 612 op melodie 968:

Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht

het leven te begroeten heeft God ons toegedacht

Wij komen als geroepen getekend met een naam

van ongeweten toekomst de mede-erfgenaam

Geroepen om te leven gehouden aan zijn woord

van uitgesproken vrede van liefde ongehoord

Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid

bestemd voor de genade het donker al voorbij

Getekend voor ons leven als kindren van het licht

Gezaaid op hoop van zegen de dag als vergezicht

God breng ons zelf op adem en treedt in ons bestaan

bezegel onze vreugde hier met uw eigen Naam

Korte toelichting op thema en inhoud van deze eredienst !

We worden stil voor God.

Onze Hulp. Groet

Gebed om ontferming: we leggen ons leven aan God voor:

voorganger bidt de volgende tekst:

‘Heer, maak ons tot mensen naar het beeld van Uw Zoon

met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien,

met oren die niet alleen kunnen horen, maar ook kunnen luisteren,

met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken,

met een verstand dat niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan

met een hart dat niet alleen klopt, maar dat ook bewogen kan zijn,

met handen die niet alleen kunnen grijpen, maar zich ook kunnen openen,

met voeten die niet alleen draven, maar ook tegemoet kunnen komen,

want zo zijn wij gezegend en kunnen we elkaar tot zegen zijn.   

Gemeente sluit aan met het zingen van Lied 418 vs 3

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer, naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.

Hartversterker (uit het leven gegrepen). Prachtige opdracht en nodiging: Jesaja 58 vs 7 en 8 (BiGT); bemoedigd, geïnspireerd en herbevestigd gaan we verder op weg om Hem te dienen!

Gemeente zingt op melodie Gez. 446 (LvK)

Ik zie de hemel opengaan, de aarde in het licht

van mensen die elkaar zien staan, Gods eigen aangezicht

Ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan

het ongeziene in het licht, uit niets groeit Gods bestaan

Ik zie het lang beloofde land, waar alles wordt gedeeld

van grond tot licht, van steen tot brood, wij zijn Gods evenbeeld.

Gebed om het licht van Gods Geest bij de opening van het Woord

Voorganger zingt na het gesproken bidden de woorden van Lied 632 vs 3

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.

dat wij van harte elkander verstaan en beminnen

en zo voortaan eren uw heilige naam en U in waarheid aanbidden.

Lezing uit het OT: II Sam. 9 vs 1-13  (BiGT)

Zingen op melodie Lied 68:

U die mij zoekt, U die mij vindt,  U die iets nieuws met mij begint

en die mij om doet keren

naar waar het leven wordt geleefd en ieder die om toekomst geeft

het leven nieuw kan leren

U die mij ziet en noemt mijn naam die mij ontdoet van hoon en blaam

mij ziet met nieuwe ogen

bij U zal ik een iemand zijn gezien, gekend, bevestigd zijn

en voluit leven mogen

Evangelielezing: Marcus 2 vs 1-12 (BiGT)

Zingen op melodie van Gez. 435 (LvK)

Breng ons daar waar mensen leven wachtend op een woord van hoop

doe ons delen, doe ons geven in Uw Geest zijn wij gedoopt

Laat uw Naam ons leven worden rode draad in ons bestaan

ankervast, vandaag en morgen kracht en moed om door te gaan.

Breng ons daar waar mensen wonen geef hen bij elkaar een thuis

waar ze liefde mogen tonen samen delen last en kruis

Breng ons daar waar in de stilte brood gebroken wordt, gedeeld

waar uw Geest doorheen de kilte breekt en zalft en harten heelt.

20. Verkondiging ´Vrienden voor het LEVEN delen ook het GOUD..!´

Aansluitend: kijken en luisteren naar de clip van Gerald Troost: ´Ik zie GOUD in jou´! (you tube 23-08-2008)

( zo mogelijk staande):

Wij belijden ons geloof in God die ‘Goud’ in ons ziet, door te zingen:

Gez. 454 vs 4 (LvK)

Gaat uit in wegen en in velden en brengt verdwaalden bij ons thuis

Reikt hun de broederhand en meldt hun: `de Koning noodt u in zijn huis´

Door het geloof zien wij het ware de eeuwigheid vervult de tijd

En iedereen mag dat ervaren die Christus` Naam met ons belijdt.

Dankgebed en voorbeden – (opgave van gemeenteleden mogelijk) 

Collecten: Inzameling voor:

Slotlied: 838 vs 1, 2 en 3 (staande):

O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein

Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

Uitzending: we ontvangen de zegen van onze Heer om zo ook anderen tot zegen te zijn. Gemeente: ‘Amen’

Ontmoeting met koffie- en thee.