Liturgie voor zondag 7 november 2021

Liturgie en liedteksten

Zondag 7 november 2021 – Oldemarkt

Woord van welkom – afkondigingen

Zingen: OPW 411 Geprezen zij de Here

Bemoediging en groet

Zingen: OPW 784 Laat alles in dit huis zijn tot Uw eer

Gebed

Zingen: NLB 838 : 1,4 O grote God die liefde zijt

Zingen: We gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Gen. 1:26-28 & Mattheüs 6:24-34

Overdenking: Geroepen tot werk!

Tekst: Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus (Col. 3:23-24)

Zingen: OPW 687 Heer, wijs mij Uw weg

Dankgebed en voorbede

Zingen: OPW 486 Ga dan in Zijn naam

Zegen

aansluitend zingen: NLB 415:3 Amen, amen, amen

Liedteksten

ê

OPW 411 Geprezen zij de Here

refr. Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur.

refr

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid.

refr.

OPW 784 Laat alles in dit huis zijn tot uw eer

Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.

refr. Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.

Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.

refr.

Halleluja, U bent Koning, Halleluja, Majesteit.
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.

Halleluja, U bent Koning, Halleluja, Majesteit.
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.

refr.

NLB 838 O grote God die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan Uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons Uw woord bewaren,

Uw waarheid openbaren.

Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in Zijn stervensnood

Uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit Uw liefde leven.

Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

OPW 687 Heer, wijs mij Uw weg

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft;

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

OPW 486 Ga dan in Zijn naam

Wij zijn Gods kind’ren, verlost door zijn lijden,
vrij door wat Hij heeft volbracht;
Heilige priesters, een licht voor de volken,
één in zijn Geest, vol van zijn kracht.


Ga dan in zijn naam,
verkondig Jezus’ naam.
Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht
en verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.

En terwijl duizenden dwalen in ’t duister
slapen wij hier in het licht;
Jezus beveelt ons discipelen te maken,
liefde is meer, meer dan een plicht.

Ga dan in zijn naam,
verkondig Jezus’ naam.
Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht
en verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.

Hoor je de wind van de Geest ons vertellen:
Eens komt de tijd aan zijn eind.
Machten van hemel en aarde, zij wank’len:
alles wordt nieuw, Jezus verschijnt.

Ga dan in zijn naam,
verkondig Jezus’ naam.
Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht
en verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.

Ga dan in zijn naam,
verkondig Jezus’ naam.
Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht
en verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.

Jezus is Heer … (4x)