Liturgie voor zondag 4 juli 2021

Hervormde Kerk te Oldemarkt

‘Brood voor onderweg’

Voorganger: Ds. Egbert Jans

Henk Braad, organist

Hartelijk welkom in deze dienst die in het teken staat van het afscheid van de oudste groep kinderen van de zondagsschool en voor verschillende overgangen staan in hun leven: Niet alleen afscheid van de zondagsschool, maar ook de overgang naar een andere (middelbare) school. Maar ze worden ook verwelkomd, door ons en door de tienerdienst. We richten in deze dienst als het ware een gedenksteen op om deze overgang te markeren…

De Zondagsschool neemt dit jaar afscheid van Niek Damhuis

Welkom & Mededelingen

Zingen: Lied 98: 1 & 3

Zing een nieuw lied voor God de Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd..

Laat heel de aard’ een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,

lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,

de Heer die bij ons intocht houdt.

Bemoediging & Groet, beantwoord met het Klein Gloria (Lied 195)

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid,

Amen.

Zingen: ELB 218

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

Gebed & Geboden

Zingen: Lied 233, Opwekking kids

God heeft een plan met je leven,

je bent hier met een doel.

Geloof het diep van binnen,

’t is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,

Hij is groter dan je denkt.

Ik weet dat Hij je helpt,

ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,

durf op water te lopen.

Vraag God om hulp

en de hemel gaat open.

Wees maar niet bang,

Hij is altijd bij jou.

In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd:

God is trouw.

Halleluja, halleluja. (4x)

Dus stap uit je boot…

Afscheid van de zondagsschool

&

welkom…ook bij de tienerdienst

Wij zingen Niek toe: Ga met God (Lied 416)

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,

bij gevaar, in bange tijden

over jou zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten

in zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Schriftlezing: Johannes 6: 25-40 (Bijbel in gewone taal)

Toen de mensen aan de overkant van het meer gekomen waren, vonden ze Jezus. Ze vroegen: ‘Meester, wanneer bent u hier gekomen?’ Jezus antwoordde: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Jullie zoeken mij alleen omdat jullie zo veel te eten gekregen hebben, niet omdat jullie begrijpen wat ik doe. Luister! Gewoon brood verdwijnt als je het opeet. Maar het hemelse brood geeft eeuwig leven. Doe je uiterste best om dat brood te krijgen. De Mensenzoon kan het je geven. Want God, de Vader, heeft hem die macht gegeven.’

De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons?’ Jezus zei tegen hen: ‘God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.’ De mensen zeiden: ‘Kunt u dat met een teken bewijzen? Dan zullen we in u geloven. Mozes gaf ook een teken, hij gaf onze voorouders in de woestijn manna te eten. In de heilige boeken staat: ‘Hij gaf het volk brood uit de hemel te eten.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Het was niet Mozes, maar mijn Vader die dat brood gaf. Luister heel goed naar mijn woorden: Mijn Vader geeft jullie het ware hemelse brood. Het brood dat God geeft, komt uit de hemel en geeft eeuwig leven aan de mensen.’ De mensen zeiden: ‘Heer, geef ons elke dag dat brood!’ Jezus zei: ‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Maar ik heb al eerder gezegd: Jullie zien wel wat ik doe, maar toch geloven jullie niet in mij.’

Jezus zei verder: ‘De Vader brengt de mensen die bij mij horen, naar mij toe. Ze komen bij mij, en ik zal hen niet wegsturen. Ik ben uit de hemel gekomen, God heeft mij gestuurd. Ik ben dus niet gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. God wil dat alle mensen die bij mij horen, gered worden. Als het einde van de wereld komt, zullen ze opstaan uit de dood. Dat is wat mijn Vader wil. Alle mensen die de Zoon zien en in hem geloven, krijgen het eeuwige leven. En als het einde van de wereld komt, laat ik hen opstaan uit de dood.’

Preek: ‘Brood voor onderweg’

Zingen: Lied 534

Hij die de blinden weer liet zien,

Hun ogen kleur liet ondervinden

Is zelf het licht dat ruimte geeft:

Ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet

Hun dode krachten deed ontvlammen

Is zelf de weg tot waar geluk:

Ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf

Met overdaad hen kwam verwarmen

Is zelf het brood dat honger stilt:

Ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed

Hun eigen oren deed geloven

Is zelf het woord dat waarheid spreekt:

Het levend woord, de Zoon van God.

Dankgebed – voorbede – het  ‘Onze Vader’

Slotlied (staande): Lied 150a

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daar boven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kind_ren aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

beantwoord zijn liefde: leeft altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt

Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Heenzending en zegen

Ga…met God!