Liturgie voor zondag 30 augustus 2020

Liturgie voor zondag  30 aug. 2020 Oldemarkt 9.30 uur

Psalm 46: 2-12  en Lukas 8 : 22-39

Mededeling door de dienstdoende ouderling

Aanvangslied lied 825: 1 en 5

De wereld is van Hem vervuld,

die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Stil moment

Bemoediging en Groet

Zingen lied 146c Alles wat adem heeft love de Heer.

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God .
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, Halleluja.

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen,
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed.
Love dan ieder die hem vreest,
Vader en Zoon en Heil’ge Geest.
Halleluja, Halleluja.

Gebed om ontferming

Glorialied  lied 885 Groot is uw trouw o Heer

Gebed om Gods Geest bij het openen van de schriften.

Lezing Psalm 46: 1-12  in gewone taal

2 Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn. 3 We hoeven niet bang te zijn, ook al beeft de aarde, ook al vallen de bergen in zee. 4 Laat de zeeën maar bulderen, laat de bergen maar beven, wij zijn niet bang. 5 Er stroomt een rivier door de stad van God. Daarom is er vreugde in de heilige tempel, in het huis van de allerhoogste God. 6 God zelf woont daar. Hij helpt de stad, elke dag opnieuw. Met zijn hulp blijft de stad stevig staan. 7 Als God zijn stem laat horen, worden alle volken doodsbang. Koninkrijken verdwijnen, en de hele aarde beeft. 8 De machtige Heer helpt ons, de God van Jakob beschermt ons. De Heer maakt een eind aan de strijd 9 Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Wat hij doet, verbaast iedereen. 10 Overal maakt hij een eind aan de strijd. Alle wapens maakt hij kapot. Hij breekt ze in stukken, en gooit ze in het vuur. 11 Stop met de strijd, en weet dat de Heer God is. Hij heerst over alle volken, hij heerst overal op aarde. 12 De machtige Heer helpt ons, de God van Jakob beschermt ons.

Lezing Lukas 8: 22-39

22  Op een dag stapten hij en zijn discipelen in een boot. ‘Laten we naar de overkant van het meer gaan’, zei hij tegen ze en ze voeren weg. 23  Terwijl ze aan het varen waren, viel Jezus in slaap. Er kwam op het meer een zware storm opzetten. De boot maakte water en ze raakten in nood 24  Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, Meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de woeste golven bestraffend toe. De storm ging liggen en het werd stil. 25  Toen zei hij tegen ze: ‘Waar is jullie geloof?’ Maar ze waren heel bang en stonden versteld. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie is dat toch? Zelfs de wind en het water geeft hij bevelen, en ze doen wat hij zegt.’

26Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt.

 27Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. 31Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 38De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 39‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.

Luisteren naar het lied: Ruwe stormen mogen woeden

Urkermannenkoor, S Bandstra Urker mannenkoor met beelden uit The Perfect Storm

( You- tube)

Deze teksten op de beamer projecteren:

‘Maar Hij sliep. En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan!’
Matteüs 8:23-27

ˋMaar Hij zelf lag op het achterschip te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan?’
Marcus 4:35-41

Lukas 8 Onderweg viel hij in slaap. Ze maakten Hem wakker en zeiden Meester, Meester wij vergaan en  Hij stond op….

Verkondiging “ Jezus lag te slapen en stond op”………

Na de verkonding luisteren/zingen naar U tilt me op  You-tube. Door Amemet Lems  St Bavo kerk 4 febr 2011

Gebeden-dankgebed-voorbede- persoonlijk stilgebed-het Onze Vader.

Mededeling over de collectemogelijkheden

Slotlied lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord

in Christus verbonden

tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord

Om daar in genade uw woorden

als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal

door liefde gedreven

om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Zegen