Liturgie voor zondag 27 december 2020

Welkom door de ouderling

Psalm 139 vers 1 en 2

–        Heer, die mij ziet zoals ik ben…

–        Gij wijt zo diep vertrouwd met mij…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

NLB 475 vers 1 en 3

–        Ik mag hier aan Uw kribbe staan…

–        Temidden van de nacht des doods…

Gebed

Schriftlezing: Lucas 2:15-19 en Johannes 16:29-33

NLB 489 vers 1 en 2

–        Komt ons in diepe nacht ter ore…

–        Geen ander teken ons gegeven…

Overdenking 

LvK 146 vers 4, 5 en 6

Als ik dit wonder vatten wil,

dan wordt mijn geest van eerbied stil,

aanbidt het, maar doorgrond het  niet,

dat zo de liefde Gods geschiedt.

U, die voor ons geboren zijt,

U zij ons hart, ons lied gewijd.

Wij voegen juichend onze stem

bij ’t engelenheir van Bethlehem.

Geloofd die komt in ’s Heren naam!

Wij christnen zeegnen U te zaam,

U, Vredevorst, der vaadren wens,

U Zaligmaker, God en mens!

Gebeden

NLB 513 vers 1, 2, 3 en 4

–        God heeft het eerste woord…

Zegen