Liturgie voor zondag 25 april 2021

Zondag 25 april 2021  –  09.30 uur Oldemarkt Gezinsdienst

thema: “Een bijzondere Koning!”

naar aanleiding van    Jesaja 11:1-10

Welkom & afkondigingen

Zingen OPW 573 U bent welkom

We zijn hier bij elkaar

om de koning te ontmoeten.

Wij zijn hier bij elkaar

om te eren onze Heer.

We zijn hier bij elkaar

om te vieren dat hij goed is.

En wij prijzen en aanbidden

Hem.

Jezus, onze Heer.

Refrein:

Heer u bent welkom, welkom.

U bent welkom, grote Koning.

Wij heffen onze handen op.

Naar de God van alle eeuwen.

Heer u bent welkom, welkom.

U bent welkom, zoon van God.

Wij richten heel ons hart op U.

U bent welkom in ons midden.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Zingen met de kinderen

– Iets van alle dieren

Je kunt zo stil zijn als een muis

en zo bang zijn als een wezel

je kunt trots zijn als een pauw

en zo koppig als een ezel

je kunt vrij zijn als een vogel

en zo zacht als eendendons

want iets van alle dieren

vind je ook weer terug in ons

Je kunt zo slim zijn als een vos

en zo ijv’rig als de mieren

je kunt trouw zijn als een hond

zo geduldig als de gieren

je kunt vechten als een tijger

en zo glad zijn als een aal

want iets van alle dieren

vind je in ons allemaal

En dat valt ook te begrijpen

omdat God die alles schiep

na de dieren ook de mensen

op een dag tot leven riep

daarom is er tussen mens en dier

een hele nauwe band

omdat ze zijn geschapen

geschapen door Zijn hand

Je kunt zo wijs zijn als een uil

en zo volgzaam als de schapen

je kunt sterk zijn als een beer

je kunt als een os gaan slapen

je kunt dansen als een vlinder

zingen als een nachtegaal

want iets van alle dieren

vind je in ons allemaal

En dat valt ook te begrijpen …

– God heeft een plan

God heeft een plan met je leven,

je bent hier met een doel.

Geloof het diep van binnen,

’t is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,

Hij is groter dan je denkt.

Ik weet dat Hij je helpt,

ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,

durf op water te lopen.

Vraag God om hulp

en de hemel gaat open.

Wees maar niet bang,

Hij is altijd bij jou.

In de storm, in de strijd,

in een moeilijke tijd:

God is trouw.

Halleluja, halleluja.

Halleluja, halleluja.

(2x)

Introductie thema – Lezing:  Jesaja 11:1-10 – Bijbel in Gewone taal

Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. De geest van God zal in hem zijn. Die koning zal wijs zijn en verstandig, hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet wat God van hem wil en hij heeft eerbied voor de Heer. Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar iedereen voordat hij een oordeel geeft. Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen, en arme mensen behandelt hij goed. Die koning is altijd rechtvaardig, hij is eerlijk en trouw.

Er zal een tijd van vrede komen. Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje, en een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw, en een klein kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in één wei, en hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang. Niemand zal meer kwaad doen Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer. Want de aarde is vol met mensen die de Heer kennen, zoals de zee overal gevuld is met water. De nieuwe koning zal een voorbeeld zijn. Alle volken zullen naar hem toe gaan, iedereen zal bij hem komen. De stad waar hij woont, zal schitterend zijn

Zingen OPW 638 Prijs Adonai Wie is als Hij?

de Leeuw maar ook het Lam,

gezeten op de troon.

Bergen buigen neer,

de zee verheft haar stem

voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,

wanneer de zon opkomt

totdat ze ondergaat.

Prijs Adonai,

alle naties van de aard’

alle heiligen; aanbid Hem

Verkondiging: Een bijzondere Koning!

Zingen OPW 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

   Jezus,

   Gods heerlijkheid verschijnt,

   De Mensenzoon,

   de Zoon van God

   zal Koning zijn.

   Jezus.

   Hij offerde zichzelf;

   wordt nu verhoogd,

   wordt nu gekroond;

   Hij is de Heer!

   (Refrein)

   En zijn koninkrijk kent geen grens

   en haar heerlijkheid kent geen eind,

   nu de majesteit en luister

   van de Vredevorst verschijnt,

   Hij zal koning zijn.

   Hij zal heerser zijn

   en regeren met macht

   en in gerechtigheid.

   Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

   Jezus.

   zo lief had Vader ons,

   Hij was Gods trouw,

   Hij was Gods Woord,

   aan ons getoond.

   Jezus,

   beeld van Gods heiligheid;

   wordt nu verhoogd,

   wordt nu gekroond;

   Hij is de Heer!

   (Refrein)

Dankgebed & voorbede

Zingen OPW 585 Er is een dag

Er is een dag,

waar al wat leeft al lang op wacht,

een dag van blijdschap,

als heel de schepping wordt bevrijd.

En op die dag,

dan komt de Heer en haalt zijn bruid,

die rein en stralend

Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,

wanneer de graven opengaan

en doden opstaan,

voor eeuwig levend door zijn kracht.

Hun aardse tent

wordt nu bekleed met heerlijkheid,

de dood verzwolgen,

overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien

en voor altijd op Hem lijken

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven

in zijn nabijheid, voor altijd.

Amen, amen!

Dus kijk omhoog

en zie wat nog verborgen is,

maar wat beloofd is,

dat blijft in alle eeuwigheid.

En als je lijdt,

weet dat het maar voor even is.

Als Jezus terugkomt,

deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien

en voor altijd op Hem lijken

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven

in zijn nabijheid, voor altijd.

Amen, amen!

Zegen