Liturgie voor zondag 24 oktober 2021

Liturgie 24 oktober 2021 – Paasloo

Welkom

Psalm 136 vers 1, 2 en 13

 • Loof de Heer, want Hij is goed…
 • Geef de God der goden eer…
 • Aan de God des hemels zij…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van de Here,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw is tot in eeuwigheid

en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

van Jezus Christus, Zijn Zoon,

in gemeenschap met de Heilige Geest.

Amen

NLB 195 – Klein Gloria

Leefregel

Variant

NLB 316 vers 1 en 4

 • Het woord dat u ten leven riep…
 • Het woord van liefde, vrede en recht…

Gebed

Kindermoment / kinderen naar KND

Zingen: We gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Klaagliederen 3:22-26

                         Mattheüs 6:31-34

Door Jelly Pen

NLB 207 vers 1, 2, 3 en 4

 • De trouw en goedheid van de Heer…
 • O Christus, schone morgenster…
 • Drijf uit, o licht, wat duister is…
 • Opdat wij wandelen als bij dag…

Overdenking  

NLB 903 vers 1 en 5

 • Zou ik niet van harte zingen…
 • Al mijn zorgen zijn Zijn zorgen…

Gebeden

 • Het Onze Vader

Aandacht voor collecte

NLB 315 vers 1 en 3

 • Heb dank, o God, van alle leven…
 • Gemeente, aan wier aardse handen…

Zegen

De  Here zegene u en Hij behoede U

De Here doe Zijn aangezicht over u lichten

en zij u genadig,

De Here verheffe Zijn aangezicht over u

en geve u vrede.

NLB 415 vers 3

 • Amen, amen, amen…