Liturgie voor zondag 22 september 2019

Welkom!

Zingen: Samen in de Naam van Jezus (Lied 218 Evangelische Liedbundel)

            Samen in de naam van Jezus

            heffen wij een loflied aan,

            want de Geest spreekt alle talen

            en doet ons elkaar verstaan.

            Samen bidden, samen zoeken,

            naar het plan van onze Heer.

            Samen zingen en getuigen,

            samen leven tot zijn eer.

            Heel de wereld moet het weten

            dat God niet veranderd is.

            en zijn liefde als een lichtstraal

            doordringt in de duisternis.

            ’t Werk van God is niet te keren

            omdat Hij erover waakt

            en de Geest doorbreekt de grenzen

            die door mensen zijn gemaakt.

            Prijs de Heer, de weg is open

            naar de Vader, naar elkaar.

            Jezus Christus, Triomfator,

            mijn Verlosser, Middelaar.

            Vader, met geheven handen

            breng ik U mijn dank en eer.

            ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

            Jezus Christus is de Heer!

Bemoediging en groet

Zingen:

1) Zie de zon, zie de maan (Lied 8 Nieuwe Liedboek)

Zie de zon, zie de maan

zie de sterren in hun baan

sterren ontelbaar, overal vandaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Hoor de zee, hoor de wind

hoor de regen als hij zingt

druppels ontelbaar, in de oceaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Ruik een bloem, ruik een vrucht

ruik de geuren in de lucht

geuren ontelbaar, zweven af en aan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer, hoe heerlijk is Uw naam

2) Alles begint bij God (Lied 240 Opwekking kids)

Wie is de Schepper van al het leven?

God is groot, ja, God is groot!

Wie is de Heer boven alles verheven?

God is groot, ja, God is groot!

Kom prijst zijn naam en zing met mij:

Wat een grote God is Hij!

Refrein: (2x)

Alles begint bij God,

alles bestaat door God,

alles eindigt weer bij God.

Hij is de Heer en Majesteit,

Hij is groot voor altijd.

Wie heeft de hemel en de aarde gemaakt?

God is groot, ja, God is groot!

Wie is Hij die over jou en mij waakt?

God is groot, ja, God is groot!

Kom prijst zijn naam en zing met mij:

Wat een grote God is Hij!

(Refrein)

Wie wil voor altijd onze zonden vergeven?

God is groot, ja, God is groot!

Wie heeft ons zelfs zijn Zoon gegeven?

God is groot, ja, God is groot!

Komt prijst zijn naam en zing met mij:

Wat een grote God is Hij!

(Refrein)

Gebed

Inleiding thema: ‘Yes, I/we can!’

Het kinderkoor gaat zingen

Een verhaal uit de Bijbel: Johannes 21, vertelt en gespeeld door Fabian, Jesse, Lotte, Marissa, Maud, Meike en Milan met een overdenking.

Zingen: God heeft een plan met je leven (Lied 233, Opwekking kids)

Refrein:

Stap voor stap voor stap voor stap )

voor stap voor stap voor stap!        ) 2x

Kom op, ga je mee,

kom op, ga je mee,

blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee,

kom op, ga je mee

achter Jezus aan.

Want Jezus zegt:

‘Ik ben de weg,

de waarheid en het leven’.

Hij gaat ons voor

dus geef gehoor,

Hij heeft zijn woord gegeven!

(Refrein)

Wat Jezus doet,

is altijd goed,

Hij is de goede Herder

voor jou en mij

dus kom erbij,

zijn woord helpt ons steeds verder!

(Refrein)

Want Jezus daagt

ons uit en vraagt

om met Hem op te trekken.

Dus kom op, gauw

en volg Hem nou,

we gaan zijn woord ontdekken.

Dankgebed en voorbede – samen zingen we Onze Vader in de hemel (Lied 1006 Nieuwe Liedboek):

Onze Vader in de hemel

U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten:

zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven

in een wereld zonder pijn.

In uw rijk dat eens zal komen

en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven

en te doen wat u graag wilt.

Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,

net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,

maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is

en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen

dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.

Hier en nu en straks, altijd.

Amen. Amen.

Collecte – de opbrengst van de collecte is bestemd voor World Servants.

Zingen: Lied 416 Nieuwe Liedboek

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen

met Zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

bij gevaar, in bange tijden

over jou Zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten

in Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen, beantwoord met Nu wij uiteengaan (Lied 423 Nieuwe Liedboek)

Nu wij uiteengaan vragen wij God:

ga met Uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met Uw licht voor hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:

Vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

U bent van harte uitgenodigd voor koffie/thee/fris