Liturgie voor zondag 22 november 2020

Liturgie voor zondag 22 november

Woord van welkom

NLB 23b vers 1, 3 en 5

De Heer is mijn Herder!

k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waat’ren der rust.

De Heer is mijn Herder!

Al dreigt ook het graf,

geen kwaad zal ik vrezen,

Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten

uw stok en uw staf!

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

‘k zal immer verkeren

in ’t huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd

Stil Gebed, Bemoediging en Groet

Lied 33 Joh. de Heer

Er ruist langs de wolken een lieflijke naam,

die hemel en aarde verenigt te zaam,

geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart;

hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die naam nog niet?

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard.

Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

genade bij God, door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent Gij, kent gij, die Jezus niet,

die om ons te redden de hemel verliet.

Gebed

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

Die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in het rijk van de dood,

op de derde opgestaan uit de dood,

opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden, lichamelijke opstanding uit de dood en een eeuwig leven.

Lied 376 – Evangelische Liedbundel

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen.

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d’ uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van u alleen.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 61: 1-3

Tweede Schriftlezing: Romeinen 8:18-25

Verkondiging 

Lied 755 Nieuwe Liedboek

Toch overwint eens de genade,

en maakt een einde aan de nacht.

Dan onderwerpt de Heer het kwade,

dan is de strijd des doods volbracht.

De wereld treedt in ’s Vaders licht,

verheerlijkt voor zijn aangezicht.

O welk een vreugde zal het wezen,

als Hem elk volk is toegedaan;

uit aard’ en hemel opgerezen

vangt dan het nieuwe loflied aan.

Als ieder voor de Heer zich buigt

en aller stem Gods lof getuigt!

WIJ GEDENKEN

Wij noemen de namen van hen die ons zijn ontvallen en gedenken hen in het licht van Pasen:

Kornelisje Ruiter-Visser

Roelof Steenbeek

Roelofje Jacoba Koning-Smit

Lummechien Meijer

Henderika Alena Muis-Bijker

Lied 727: 1

Voor alle heil’gen in de heerlijkheid

die U beleden in hun aardse strijd,

zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!

Halleluja, halleluja!

Herman Schoenmaker

Aaltje Dolstra-Oosterveld

Barteld Poelsema

Hendrik Los

Jannes Bijker

Wij ontsteken de laatste kaars om in het licht van Pasen hen te gedenken die we meedragen in onze harten

Lied 727: 10

Van alle einders, van de verste kust

zullen zij vinden vrede, feest en rust,

U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!

Halleluja, halleluja!

U hoort ‘Ik zal er zijn’ (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig,  U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Gebeden

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Heenzending en zegen

Lied NLB 416 – Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,

bij gevaar, in bange tijden

over jou zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

in zijn liefde jou bewaren

in de dood je leven sparen

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten

in zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn