Liturgie voor zondag 21 maart 2021

Liederen en lezingen

Zondag 21 maart 2021 – Oldemarkt

‘De grens over’

Woord van welkom – afkondigingen

Zingen: Breng ons samen (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

(Refrein)
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer; )
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.         )  2x
Heer, geef vrede die ons samenbindt.           )
Vader, maak ons één!                        )

(Refrein)

Bemoediging en groet – gebed

Bijbeltekst, gelezen door één van de kinderen: Johannes 15:9-12

Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid. Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd

Het verhaal…(clip)

Het projectlied:

Wanneer Ik denk aan God, zegt Jezus, dan voel Ik me blij,

hoe zwaar het straks ook wordt, Ik weet: mijn Vader houdt van mij.

En zoveel houd Ik ook van jullie, vrienden, luister goed,

Ik ga voor jullie door het vuur, Ik red je als dat moet.

Ik geef geen strenge regels, nee, Ik vraag alleen

doe net als Ik en houd van allemensen om je heen

Refrein: U gaat een weg die ik niet ken,

maar ik laat U niet zomaar gaan.

Gaat U maar voor, ik volg uw spoor

ik ga achter U aan.

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

Schriftlezing: Markus 4:35 – 5:20

Preek

Zingen: OPW 827 Zie onze God

Wie omvat de zeeën met zijn hand,
Wie gaf vorm aan elke korrel zand?
Koninkrijken beven voor zijn stem,
Heel de schepping juicht tot eer van Hem.

Zie onze God, Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren.
Zie onze Heer, Niemand is als Hij
Laten wij hem eren, als Heer.

Wie vertelde Hem wat wijsheid is,
Wie weerlegt Hem die de waarheid is?
Wie verbetert Hem die alles weet,
Wie doorgrondt de daden die Hij deed?

Zie onze God, Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren.
Zie onze Heer, Niemand is als Hij
Laten wij hem eren, als Heer.

Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees,
Wie versloeg het graf toen Hij verrees?
Dood en zonde zijn tenietgedaan,
Jezus, Redder, Hij is opgestaan!

Zie onze God, Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren.
Zie onze Heer, Niemand is als Hij
Laten wij hem eren, als Heer.

God, U troont voor eeuwig,                                      )  3x

vul de aarde voor altijd met uw recht en heerlijkheid.         )

Zie onze God, Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren.
Zie onze Heer, Niemand is als Hij
Laten wij hem eren, als Heer.

Dankgebed en voorbede

Zingen: OPW 580 Ik ben zo dankbaar

Jezus, Hij kwam
Om ons leven te geven,
Daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
Door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen
En zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
En bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

(Refrein)
Ik ben zo dankbaar, Heer
Voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
Uw heil’ge naam.
En Heer, ik hou van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus
De straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
Zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
Mij niet langer gebonden,
Ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang
In het graf gebleven.
De dood kon onmogelijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
En Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.

(Refrein)

Zegen

Zingen: OPW 503 Vrede zij u

Overvloedig geef Ik u;
Zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel Mijn liefde uit;
Vrede zij u.

Life so full I give to you;
As the Father sends me so I send you.
Spread my light throughout all life;
Peace be with you.