Liturgie voor zondag 2 februari 2020

Liturgie voor de gezinsdienst in de kerk van Oldemarkt

zondag 2 februari 2020

Thema: ´ geen Licht, gedimd of groot LICHT?! ‘

Voorganger: Egbert Fokkema uit Twello

Organist: Theun Hoen

Tijdens binnenkomst van kerkenraad en voorganger zingt

de gemeente op melodie Psalm 118:

Om licht te zien zijn wij gekomen een krans van mensen wereldwijd. Die waakzaam van de vrede dromen en werken aan gerechtigheid. Ontsteek het vuur opdat wij horen het lied dat zingt in alleman tot nieuwe mensen zijn geboren, vrienden met vrede hand in hand.

Aansteken en opstellen waxinelichtjes (in hartvorm)

Welkom :ouderling van dienst

Intochtslied: ELB 357 vs 1 en 3

Vreugde, vreugde, louter vreugde

is bij U van eeuwigheid

Schepper die ´t heelal verheugde

bron van eeuw`ge vreugde zijt

Gij die woont in licht en luister

drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ´t duister

vindt het licht bij U alleen

Duizend lichten, duizend kleuren

zijn de weerglans van uw pracht

daarmee wilt Gij mensen beuren

uit hun zorgen, uit hun nacht

Op een zee van licht en zangen

voert Gij ons tot U omhoog

Gij Heer zijt ons hoogst verlangen

doof niet voor uw licht ons oog

Bemoediging – Onze Hulp

Onze Hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

Onder de hoede van de hemel schuilen wij God, bij U en bij elkaar

Onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven

In uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs de nacht ons als de dag

Dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar

en vol vertrouwen samenleven

in de zekerheid van Uw zegen

Vg. Groet

Kyriegebed

d

Zingen: Glorialied: 444 vs 1, 2 en 4

Nu daagt het in het oosten

het licht schijnt overal

Hij komt de volken troosten

die eeuwig heersen zal

De duisternis gaat wijken

van d`eeuwenlange nacht

een nieuwe dag gaat prijken

met ongekende pracht

De zonne voor wier stralen

het nacht`lijk duister zwicht

en die zal zegepralen

is Christus, `t eeuwig licht!

Toelichting op de keus van het thema: ‘geen Licht, gedimd- of groot LICHT..’

Vertoning filmpje 4 van de scholen in Bukomansimbi (Up4S)

Contact met Bukomansimbi- Oeganda via whats app 

We praten even met Barbara Kyemba, programmemanager van Up4S

De hele gemeente, met onze kinderen vooraan, zingt haar toe: ELB 454 vs 1 en 2

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt,  jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!

Jezus zegt dat Hij ieder kaarsje ziet, of het helder licht geeft, of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!

Gebed bij de opening van de Schrift, ook voor de tieners en de kinderen in de kerk en in Oeganda

…af te sluiten door gemeente met het zingen van ELB 381 vs 1:

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Waar U bent zal de nacht verdwijnen

Jezus Licht van de wereld, vernieuw ons

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons

Schijn in mij, schijn door mij.

(refrein):

Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid

Kom, Heilge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard`vervullen

Spreek Heer uw woord dat het licht overwint!

1e Lezing uit de Bijbel :

Jesaja 60 vs 1-3 en Matt. 5 vs 14-16     

Zingen: Lied 601 vs 2

Licht, van mijn stad de stedehouder

aanhoudend licht dat overwint

Vaderlijk licht, steevaste schouder

draag mij, ik ben jouw kijkend kind

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt

2e Bijbellezing: Joh. 8 vs 12-14a

Zingen : Lied 600 vs 1, 2, 3 en 5

Licht, ontloken aan het donker

Licht, gebroken uit de steen

licht, waarachtig levensteken

werp uw waarheid om ons heen!

Licht, geschapen, uitgesproken

licht, dat straalt van Gods gelaat

licht uit licht, uit God geboren

groet ons als de dageraad

Licht, door liefde aangestoken

licht, dat door het donker brandt,

licht, jij lieve lentebode

zet de nacht in vuur en vlam!

Licht, straal hier in onze ogen

licht, breek uit in duizendvoud

licht, kom ons met stralen tooien

ga ons voor van hand tot hand!

Verkondiging.

Luisteren en kijken naar :

Ps. 119 vs 40 (een medley, Nederland Zingt, october 13, 2016)

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad…’

Zingen: Lied 612

(melodie Lied 968)

Wij komen als geroepen

en aan het licht gebracht

het leven te begroeten

heeft God ons toegedacht

Wij komen als geroepen

getekend met een naam

van ongeweten toekomst

de mede-erfgenaam

Geroepen om te leven

Gehouden aan zijn woord

van uitgesproken vrede

van liefde ongehoord

Herboren, uitgetogen

uit de toevalligheid

bestemd voor de genade

het donker al voorbij

Getekend voor het leven

als kindren van het licht

Gezaaid op hoop van zegen

de dag als vergezicht

God, breng ons zelf op adem

en treed in ons bestaan

Bezegel onze vreugde

hier met uw eigen naam!

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader 

Weerglans van het Licht: inzameling van de gaven voor leerboeken in Bukomansimbi

Slotlied : Tussentijds 123

Melodie: Lied 68 (LvK)

O vrolijk levenslicht

van ´t goddelijk gezicht

dat straalt van eeuwig heden

Gezegend zijt ge ons

nu deze dag haar glans

verliest aan het verleden

Eer deze dag verdwijnt

zien wij het licht dat schijnt

en dat ons blijft bewaken

o Vader die daar straalt

en Zoon die nederdaalt

en Geest, gij vuur en baken!

Uitzending en zegen