Liturgie voor zondag 19 september 2021

Welkom – afkondigingen

Zingen: Lied 218, Evangelische Liedbundel

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer.

Stil gebed – Bemoediging & Groet

Zingen: Lied 8b Nieuwe Liedboek

Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan

Sterren ontelbaar, overal vandaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan: Heer hoe heerlijk is Uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt

Druppels ontelbaar in de oceaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan: Heer hoe heerlijk is Uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht

Geuren ontelbaar zweven af en aan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan: Heer hoe heerlijk is Uw naam!

Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit

Mensen ontelbaar overal vandaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan: Heer hoe heerlijk is Uw naam!

Zie ik de zon de sterren en de maan: Wat een wonder dat ik mag bestaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam, Heer hoe heerlijk is Uw naam!

Gebed om Gods Tegenwoordigheid

Over de doop

De Here Jezus gaf aan zijn Gemeente de opdracht: “Ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.”

We mogen God danken en loven, die ons onze kinderen schenkt en ons met hen in zijn liefde wil bewaren. Want als wij onze kinderen laten dopen, is het eerste waar wij uiting aan willen geven onze dankbaarheid tegenover God. Er is vreugde in ons, dat er een mens ter wereld is gekomen. Wij weten echter ook dat het mens-zijn van alle kanten bedreigd wordt, van buitenaf en van binnenuit. In onze zorg hierover is het voor ons een vertroosting en een verdieping van onze vreugde, dat wij en onze kinderen gedoopt mogen worden. Het mag als teken en bevestiging worden gezien van Gods liefde en genade in Christus, van een leven in verbondenheid met Christus en de gemeenschap van Christus, zijn Gemeente. Ook mogen we de doop zien als het bad van reiniging en geboorte: reiniging  van zonde en geboorte tot een leven in overgave aan en liefde voor Christus. En wat als een zaadje begint, mag uitgroeien tot een boom die vrucht draagt voor Gods Koninkrijk.

Wij dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want:

– Wij geloven in God als onze Vader, die ons in Zijn genade, bewezen in Zijn Zoon, altijd blijft zien en liefhebben als Zijn kinderen. 

– Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die mens is geworden en Zijn leven voor ons heeft gegeven opdat wij door Hem en in Hem opstaan tot een nieuw en eeuwig leven met Hem, in hemel en op aarde.

– Wij geloven in de Heilige Geest, die ons dagelijks wil vernieuwen naar het beeld van Christus, ons wil leiden in alle waarheid en onze ogen wil openen voor de werkelijkheid van en uitzicht op het Koninkrijk van God.

Op dit geloof is de kerk gebouwd. Zo worden wij in de doop door God geroepen tot gehoorzaamheid, tot geloof, hoop en liefde tegenover God en tegenover elkaar. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven voor God, onze Heer; Hem behoren wij toe.

De dopelingen worden binnengebracht. Wij zingen Lied 226, Evangelische Liedbundel

Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

(Refrein)

Doopvragen

Beste Hendrik en Marlies, Ferdinand en Daniëlle, jullie hebben jullie dochter naar deze kerk gebracht om haar te leggen in de handen van God. Het is jullie verlangen dat zij zal opgroeien in het geloof, gehoor gevend aan het Evangelie, in de kracht van de opstanding Christus zal leren volgen, en dat zij deel zal krijgen aan het leven, het geluk en de vrede die God in Christus aan mensen wil schenken, in dit leven en over de grens van de dood heen.

En, nu jullie gehoord hebben wat de doop van jullie dochter naar ons christelijk geloof mag betekenen, verzoek ik jullie in alle oprechtheid antwoord te geven op de volgende vragen:

– Ten eerste: Geloof je dat het Evangelie, de blijde boodschap van Gods liefde en genade zoals dat in het Oude en Nieuwe Testament is opgeschreven en door de kerk in de artikelen van het geloof wordt beleden, voor ons de weg ten leven is?

– Ten tweede: Geloof je, dat jullie dochter die net als wij in zowel in liefde als in zonde en gebrokenheid is ontvangen en geboren, in Christus aangenomen en geheiligd wordt en als teken daarvan gedoopt mag worden in de Naam van de Drie-enige God, die zegt: “Jij mag mijn kind zijn”?

– Ten derde: Beloof je jullie dochter bij het opgroeien, verbonden met en gesterkt door de Gemeente van Christus, het Evangelie van Jezus Christus te zullen doorgeven en voorleven, opdat zij haar doop zal willen gaan beamen, Jezus Christus zal willen leren liefhebben en volgen in de kracht van zijn Heilige Geest?

Wat is daarop jullie antwoord?

Doopgebed, doop & zegening

We gaan over tot doop en zegening – de kinderen uit de kerk mogen  naar voren komen

Dooptekst voor Marlin Wallinga: Johannes 10:14-15: Jezus zegt: “Ik ben de Goede Herder. Ik ken jou en jij mag mij kennen, zoals de Vader mij kent en Ik de Vader ken”’

Dooptekst voor Benthe Hakvoort: Psalm 139:5-6: “U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven.”

Staande zingen we een zegenbede: Lied 415: 1 & 2

Zegen hen Algoede,

Neem hen in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over hen en geef hen licht.

Stort op onze bede,

in hun hart uw vrede

en vervul hen met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.

Vraag aan de gemeente:

Wilt u, als gemeente van Jezus Christus Marlin Liesbeth Wallinga en Benthe Dani Aaltje Hakvoort ontvangen in uw midden, en naar vermogen het Evangelie van Jezus Christus aan hen helpen doorgeven en voorleven, opdat zij hun doop zullen willen leren beamen en onze Heer zullen willen leren liefhebben en volgen in de kracht van zijn Heilige Geest?

Antwoord van de gemeente: Ja, dat beloven wij.

Zingen: Lied 415: 3:

Amen, amen, amen!     

dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw Naam ter eer!

Overhandiging doopkaart en doopkaars en van het presentje van de kinderen van de kindernevendienst.

Dankgebed

De dopelingen worden weggebracht en de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Wij zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Eerste Schriftlezing: Exodus 2:1-10

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ ‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’

Tweede Schriftlezing: Johannes 1:29-34

De volgende dag zag hij (Johannes de Doper) Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is..

Preek: Gedoopt..!

Zingen: Lied 657, Nieuwe Liedboek

Zolang wij ademhalen

schept Hij in ons de kracht

om zingend te vertalen

waartoe wij zijn gedacht:

elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven

Geeft stem aan onze dank

Ons lied wordt steeds gedragen

door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

het zingt van vergezichten

het ademt van uw Geest.

in ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest!

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Slotlied:  Lied 675, Nieuwe Liedboek

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan.

Halleluja!

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan.

Halleluja!

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn.

Halleluja!

Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kind’ren zijn.

Halleluja!

Heenzending en zegen, beantwoord met Lied 425, Nieuwe Liedboek

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Gezegende zondag!