Liturgie voor Zondag 19 mei 2019

LITURGIE

voor de Doopdienst

op 19 mei 2019

In de hervormde kerk te Oldemarkt

‘Huis van God’

Voorgangers: Ds E.H. Jans & ds. J. Bakker

Ouderling van dienst: mevr. Trijntje de Jonge – Jonkman

Organist: mevr. Jetske Bakker – Reitsma

Christelijke Brassband Halleluja Menaam o.l.v. Ido Gerard Kempenaar

Hartelijk welkom in deze doopdienst!

In deze dienst worden gedoopt:

Niek Ede Jelle Wallinga

geboren op 06-december-2018

zoon van Hendrik & Marlies Wallinga –  Hakvoort

Niek Henk Johannes Oosterveld

geboren op 27 januari 2019

zoon van Roel Oosterveld & Grietje Bakker

De brassband speelt ‘God and God alone’

Welkom – afkondigingen

Intochtslied: Lied/Psalm 150

Stil gebed – Bemoediging & Groet

Zingen: Lied 975

Gebed  & Geboden

Zingen: Lied 8, Evangelische Liedbundel

Over de doop

De Here Jezus gaf aan zijn Gemeente de opdracht: “Ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.”

We mogen God danken en loven, die ons onze kinderen schenkt en ons met hen in zijn liefde wil bewaren. Want als wij onze kinderen laten dopen, is het eerste waar wij uiting aan willen geven onze dankbaarheid tegenover God. Er is vreugde in ons, dat er een mens ter wereld is gekomen. Wij weten echter ook dat het mens-zijn van alle kanten bedreigd wordt, van buitenaf en van binnenuit. In onze zorg hierover is het voor ons een vertroosting en een verdieping van onze vreugde, dat wij en onze kinderen gedoopt mogen worden. Het mag als teken en bevestiging worden gezien van Gods liefde en genade in Christus, van een leven in verbondenheid met Christus en in de gemeenschap van Christus, zijn Gemeente. Ook mogen we de doop zien als het bad van reiniging en geboorte: reiniging  van zonde en geboorte tot een leven in overgave aan en liefde voor Christus. En wat als een zaadje begint, mag uitgroeien tot een boom die vrucht draagt voor Gods Koninkrijk.

Wij dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want:

– Wij geloven in God als onze Vader, die ons in Zijn genade, bewezen in Zijn Zoon, altijd blijft zien en liefhebben als Zijn kinderen. 

– Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die mens is geworden en Zijn leven voor ons heeft gegeven opdat wij door Hem en in Hem opstaan tot een nieuw en eeuwig leven met Hem, in hemel en op aarde.

– Wij geloven in de Heilige Geest, die ons dagelijks wil vernieuwen naar het beeld van Christus, ons wil leiden in alle waarheid en onze ogen wil openen voor de werkelijkheid van en uitzicht op het Koninkrijk van God.

Op dit geloof is de kerk gebouwd. Zo worden wij in de doop door God geroepen tot gehoorzaamheid, tot geloof, hoop en liefde tegenover God en tegenover elkaar. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven voor God, onze Heer; Hem behoren wij toe.

De dopelingen worden binnengebracht. Wij zingen:

Lied 348 Nieuwe Liedboek, 1,3,5 & 8

Doopvragen

Beste Hendrik & Marlies, Roel & Grietje, jullie hebben jullie zoon naar deze kerk gebracht om hem te leggen in de handen van God. Het is jullie verlangen dat hij zal opgroeien in het geloof, gehoor gevend aan het Evangelie, in de kracht van de opstanding Christus zal leren volgen, en dat hij deel zal krijgen aan het leven, het geluk en de vrede die God in Christus aan mensen wil schenken, in dit leven en over de grens van de dood heen.

En, nu jullie gehoord hebben wat de doop van jullie zoon naar ons christelijk geloof mag betekenen, verzoek ik jullie in alle oprechtheid antwoord te geven op de volgende vragen:

– Ten eerste: Geloof je dat het Evangelie, de blijde boodschap van Gods liefde en genade zoals dat in het Oude en Nieuwe Testament is opgeschreven en door de kerk in de artikelen van het geloof wordt beleden, voor ons de weg ten leven is?

– Ten tweede: Geloof je, dat jullie zoon, hoewel hij net als wij in zowel in liefde als in zonde en gebrokenheid is ontvangen en geboren, in Christus Jezus aangenomen en geheiligd wordt en als teken daarvan gedoopt  mag worden in de Naam van de Drie-enige God, die zegt: “Jij mag mijn kind zijn”?

– Ten derde: Beloof je jullie zoon bij het opgroeien het Evangelie van Jezus Christus te zullen doorgeven en voorleven, opdat hij zijn doop zal willen gaan beamen, Jezus Christus zal willen leren liefhebben en volgen in de kracht van zijn Heilige Geest?

Wat is daarop jullie antwoord?

Zingen: Lied 736 Opwekking

De brassband speelt’Guardian of my soul’

Doopgebed, doop & zegening

We gaan over tot doop en zegening – de kinderen uit de kerk mogen  naar voren komen

Dooptekst voor Niek Wallinga: Psalm 37: 4,5

‘Zoek je vreugde in de Heer, dan zal Hij je geven de wensen van je hart; leg je leven in zijn handen, vertrouw op Hem en Hij zal het maken.’

Dooptekst voor Niek Oosterveld: Jesaja 43:4  

‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,  zo waardevol, en ik houd zo veel van je  dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.’

Staande zingen we een zegenbede: Lied 415: 1 & 2

Vraag aan de gemeente:

Wilt u, als gemeente van Jezus Christus Niek Wallinga en Niek Oosterveld ontvangen in uw midden, en naar vermogen het Evangelie van Jezus Christus aan hen helpen doorgeven en voorleven, opdat zij hun doop zullen willen leren beamen en onze Heer zullen willen leren liefhebben en volgen in de kracht van zijn Heilige Geest?

Antwoord van de gemeente: Ja, dat beloven wij.

Zingen: Lied 415: 3:    

Overhandiging doopkaart en doopkaars

gedicht, gelezen door kind van de kindernevendienst

Dankgebed

De dopelingen worden weggebracht en de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Wij zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Eerste Schriftlezing: Exodus 25:8-25a

Zingen: Lied 226: Evangelische liedbundel

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 2:13-22

Preek: ‘Huis van God’

Zingen: Lied 686 Nieuwe Liedboek

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Inzameling van de gaven – de brassband speelt ‘Meditation – The Light of the World’

Slotlied:  Lied 913, Nieuwe Liedboek

Heenzending en zegen, beantwoord met Lied 270, Evangelische Liedbundel

De brassband speelt  Vitae Lux (Light of Life)

U bent allen uitgenodigd om de doopouders in het koor van de kerk te feliciteren.

Gezegende zondag!