Liturgie voor Zondag 16 Juni 2019

Zingen voor de dienst: Lied 802 gezongen door de familie Kolsters

Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort;

‘Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs

Refrein:

Here God, wij zijn vervreemden

door te luisteren naar uw stem.

Breng ons saam met uw ontheemden

naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied

tegen angsten en verdriet,

tegen onrecht, tegen dwang

richten pelgrims hun gezang

Refrein

Welkom

Intochtslied: Roep uit aan alle stranden J d H 960

Roept uit aan alle stranden 
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

als aller volken vriend
De volken mogen leren 
wat tot hun vrede dienst 
wat tot hun vrede dienst

Roept uit aan alle stranden 
verbreidt van oord tot oord
verkondigt alle landen 
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord.

Bemoediging en groet

Zingen: Lees je bijbel bid elke dag

Lees je Bijbel Bid elke dag (x3)

Lees je Bijbel Bid elke dag

Dat je groeien mag (x3)

Lees je Bijbel Bid elke dag dat je groeien mag.

Spaans: Le tu Biblia Ora kada dia (x3)

Le tu Biblia Ora kada dia Si quieres crecer (x3)

Glory Alleluia Le tu Biblia Ora kada dia Si quieres crecer

Engels: Read your Bible Pray every day (3x)

Read your Bible Pray every day If you want to grow (x3)

Glory Alleluia Read your Bible Pray every day If you want to grow

Geboden en gebed

Zingen: Heer, de leidraad in ons leven (melodie welke vriend is onze Jezus)

Heer, de leidraad in ons leven
is uw goede wet alleen,
door uw eigen hand geschreven
op twee tafelen van steen.
Wijsheid, aan geen tijd verbonden,
geldend toen en geldend nu,
woorden, op ons hart gebonden,
die ons brengen dicht bij U.

Nee, wij hoeven niet te vrezen,
voor de dag die eenmaal komt,
als uw wet vervuld zal wezen
door de trouw van uw verbond.
Vreugdepsalmen zullen klinken
als voltooiing van uw plan,
nieuwe wijn zullen wij drinken
op de bruiloft van het Lam.

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

en wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar

 het is voor allemaal.

Schriftlezing

Gezang 704 vers 1, 2 en 3


Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is ’t heug’lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.

Hij, d’ eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
zijn vreed’ en heilgenot,
als aan zijn kind’ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd’ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door zijn macht.

Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps’len tongen,
op zijne hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon,
die met de Heil’ge Geest,
Drie-enig God, steeds blijft,
en immer is geweest!

Overdenking

Abba Vader U Alleen

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will for ever be
Evermore Your own.
Never let my heart grow cold,
Never let me go.
Abba Father, let me be
Yours and Yours alone


Dankgebed & Voorbede

Collecte voor de bijbelverspreiding en voor Open Doors

Tijdens collect speelt familie Kolsters

Slotlied lied 423

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu

Zegen, beantwoord met Lied 416

God be with you till we meet again;
By His counsels guide, uphold you,
With His sheep securely fold you;
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
When life’s perils thick confound you;
Put His arms unfailing round you;
God be with you till we meet again.

God be with you till we meet again;
Neath His wings protecting hide you;
Daily manna still provide you;
God be with you till we meet again