Liturgie voor zondag 16 augustus 2020

Voorganger: Ds. M.J. Visschers

Thema: Laat zien wie je echt bent

Welkom

Zingen: Lied 216

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen: Psalm 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here: 1 en 7

Schriftlezing: Mattheüs 5:13-16

Zingen: Lied 838 O grote God die liefde zijt: 1

Preek

Zingen: Lied 1005:1, 2, 5 (Nederlandse tekst)

Gebeden

Slotlied: Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Heenzending en zegen