Liturgie voor zondag 15 december 2019


De kaars voor Derde Advent wordt aangestoken door Boaz de Graaf en het gedicht wordt gelezen door Joël de Graaf

Een kleine rij van kaarsjes,

ze geven steeds meer licht,

het derde kaarsje brandt nu ook,

ze brengen een bericht.

WELKOM – AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: LIED 93: 1 & 4

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

ZINGEN: LIED 869: 1 & 2

GEBODEN & GEBED

DE KROON VAN DE KONING…

PROJEKTLIED ‘KOM VOLG DE STER’

> ZIE OMMEZIJDE voor tekst en melodie

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: II Samuel 7:1-22 & Lukas 1:26-38

PREEK Volg de ster: David (Davids Zoon…en Heer) n.a.v. de (puzzel)vraag van Jezus in Lukas 20:41-44

ZINGEN: ZINGENDE GEZEGEND 105

(melodie Gaat, stillen in den lande)

O volk, verdwaald, verloren,

Vrees niet, ziehier: uw Knecht!

God heeft Hem uitverkoren,

Zijn Geest op Hem gelegd.

Hij, die de volken richt.

Hij roept niet uitgelaten.

Hij schreeuwt niet langs de straten

— Zijn stem is als het licht.

Hij komt — Hij zal niet breken

het eens geknakte riet.

Hij komt uw licht ontsteken,

wat kwijnt, dat dooft Hij niet!

Die trouw en recht betracht.

Zijn vlam zal niemand doven.

Hij zelf wordt niet gebroken

zolang de wereld wacht.

Zo zegt uw God, de Here

die aard en hemel schiep.

Hij die de mens formeerde

en u tot leven riep:

Zie hier. Ik heb Mijn Knecht

al bij de hand genomen,

in Hem zal tot u komen

Mijn liefde en Mijn recht.

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 103C: 1, 2 & 3

ZEGEN

Kom, volg de ster!

Projectlied Advent en Kerst

Derde Advent