Liturgie voor zondag 14 november 2021

Welkom.

Openingslied 221: 1 – 3  (nlb) ;570: 1-3  (gvl)

–       Zo vriendelijk en veilig als het licht…

–       Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd…

–       Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft…

 Votum en groet.

Orgelspel.

Schuldbelijdenis.

Genadeverkondiging

Kinderen gaan naar hun kindernevendienst.

we zingen het kinderlied.

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God,

op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

en wie zich openstelt,

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt vertelt.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar

het is voor allemaal.

Gebed bij de opening van de Schrift.

1e Lezing Daniël 12: 1-3

Lied 868: 1, 3, 5.

–       Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.

–       Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,

–       Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,

Evangelielezing Marcus 13: 24-32

Overdenking.

Orgelspel.

 Geloofsbelijdenis.

(wij gaan staan)

          Wij geloven in God.

          Wij zijn niet alleen.

          Wij zijn vrij.

          Wij geloven in de Geest van God,

          de Geest van vrijheid,

          die ons verbindt

          tot de ene kerk, die alles omvat.

          Wij geloven in Jezus Christus.

          Hij laat ons God zien.

          Hij vertegenwoordigt Hem.

          Hij verkondigde het Rijk van vrede.

          Uit liefde gaf Hij zijn leven

          voor de wereld en voor ons.

          Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en leeft.

          Hij bevrijdt ons van schuld,

          van angst en dood.

          Hij helpt ons te leven.

          Wij geloven in de God

          die de wereld schept en bewaart.

          Hij wil, dat wij samen met Hem werken

          voor de wereld en de mensen

          Wij geloven in de levende God,

          die de wereld vernieuwt en tot een goed einde brengt.

          Hij bewaart ook ons.

          Bij Hem zijn wij geborgen.

          Hij herschept ons tot leven dat niet vergaat.

          Want bij Hem is de dood niet het einde.

          Zijn Koninkrijk kome!

(wij gaan zitten)

Lied 452 : 1, 2, 3.

–       Als tussen licht en donker

–       Die lange nacht, die winter

–       O hemellichaam, Jezus,

Dank- en voorbeden.

Gedicht 

            Het kan soms best lastig zijn

            om overeind te blijven staan

            Maar wat er ook gebeurt

            Blijf er toch altijd voor gaan.

            Probeer vooruit te komen

            al dreig je soms te verdwalen

            en probeer uit elke dag

            Steeds iets nieuws te halen.

            Want, al moet je soms goed zoeken

            en al is het soms maar klein

            er schuilt in elke dag wel iets

            om dankbaar voor te zijn.

Collecte.

Vandaag is er één collecte. Deze is bestemd voor Pater Jan van Burghsteden en André van Zon.

Van Sjef van Zon, de broer van pater André van Zon, kregen wij het onderstaande bericht:

Allereerst veel dank voor de voorgenomen actie ten gunste van de beschermelingen van pater André van Zon in Maputo, Mozambique.

Jullie giften, al vele jaren, zijn van groot belang voor de misdeelden in één van de meest noodlijdende landen ter wereld. Niet alleen de financiële steun maar ook de morele aspecten van jullie gunsten en medeleven zijn van grote waarde.

De stichting Mutanyana Weru die als doel heeft om fondsen         te werven voor mijn broer, André van Zon die al ruim 40 jaar werkzaam is als missionaris in Mozambique. Mijn broer ondersteunt alleenstaande vrouwen, meestal gehandicapten, zieke mensen en jeugd. Onderwijs, medicinale ondersteuning en opleiding van jeugd uit de armste groepen is zijn doel.

Mocht u meer informatie willen dan hoor ik dat graag van u en daarnaast kunt u desgewenst veel informatie vinden op onze website

www.mutanyanaweru.nl over het werk van mijn broer André.

Met interesse wacht ik op uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Sjef van Zon.

Slotlied 538: 1, 2, 4

Een mens te zijn op aarde

            in deze wereldtijd,

            is leven van genade

            buiten de eeuwigheid,

            is leven van de woorden

Die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die ’t ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

is komen uit het water

en staan in de woestijn,

geen god onder de goden,

geen engel en geen dier,

een levende, een dode,

een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

dat is de Geest aanvaarden

die naar het leven leidt:

de mensen niet verlaten,

Gods woord zijn toegedaan,

dat is op deze aarde

de duivel wederstaan.

Zegen en wegzending.