Liturgie voor zondag 10 mei 2020

Welkom & afkondigingen

Zingen: Opwekking 733, Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde, uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen: Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid!

(Refrein)

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen: Opwekking 558, Voor uw grote Naam

Wij zijn als adem, U was er altijd, Heer van de eeuwen, God van de tijd.

Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, Heersend met liefde en majesteit.

Heilig, heilig, Heer God almachtig, waardig is het bloed van het Lam.

Hoogste eer, aanbidding en glorie,

voor uw grote Naam, voor uw grote Naam.

Wij zijn gebroken, U bent de Maker, Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt.

U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, juichen voor eeuwig in heerlijkheid.

Heilig, heilig…

Eerste Schriftlezing Exodus 33:12-23

Zingen: Come, my Lord, my light, my way

Come my Lord, my light, my way,

Come my … in night and day

Come my savior protect my soul

Come my king into my heart

Come prince of peace and never depart

Tweede Schriftlezing: Johannes 1:1-18

Verkondiging Gods heerlijkheid verschijnt’

Zingen: Opwekking 534, Jezus, Gods heerlijkheid zien

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt – De Mensenzoon, de Zoon van God zal Koning zijn.

Jezus, Hij offerde zichzelf; wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond: Hij is de Heer!

Refrein:

En zijn koninkrijk kent geen grens – en haar heerlijkheid kent geen eind;

nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt.

Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn en regeren met macht en in gerechtigheid.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus, zo lief had Vader ons – Hij was Gods trouw, Hij was Gods Woord, aan ons getoond.

Jezus, beeld van Gods heiligheid; wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond: Hij is de Heer!

(Refrein)

Dankgebed & voorbede

Zingen: Opwekking 551, Ik zie uit naar de dag

Ik zie uit naar de dag die straks komen zal, als Jezus komt.

En we horen de klank, van bazuingeschal, als Jezus komt.

Zie Hij komt al op de wolken met heerlijkheid en eer.

En dan buigen alle volken met eerbied voor hem neer.

Refrein:

En we zingen hielig heilig heilig is de Heer.

Heilig heilig heilig is de Heer.

En we zingen heilig heilig heilig is de Heer.

De almachtige die was en is en komt.

Ik zie uit naar de dag die straks komen zal, als Jezus komt.

En we horen de klank, van bazuingeschal, als Jezus komt.

Een nieuwe hemel en een aarde, zonder ziekte, zonder pijn.

Zonder honger, zonder oorlog, wat heerlijk zal dat zijn.

(Refrein)

Maar ik weet dat uw dag, die straks komen zal, niet eerder komt.

En ik weet dat de klank, van bazuingeschal, viet eerder komt.

Voor dat alle mensen weten, wat Jezus heeft gedaan.

Daarom gaf hij ons de opdracht, de wereld in te gaan.

En we zingen Jezus, Jezus, Jezus is de Heer,

Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.

En we zingen Jezus, Jezus, Jezus is de Heer,

de Almachtige die was en is en komt.

Zegen