Liturgie voor Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan!

Voor de dienst zingen we een aantal paasliederen:

Lied 624

Christus, onze Heer, verrees,

halleluja !

Heilge dag na angst en vrees,

halleluja !

Die verhoogd werd aan het kruis,

halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja !

 Prijst nu Christus in ons lied,

 halleluja,

 die in heerlijkheid gebiedt,

 halleluja,

 die aanvaardde kruis en graf,

 halleluja,

 dat Hij zondaars ’t leven gaf,

 halleluja !

                        Maar zijn lijden en zijn strijd,

                        halleluja,

                        heeft verzoening ons bereid,

                        halleluja !

                        Nu is Hij der heemlen Heer,

                        halleluja !

                        Englen juublen Hem ter eer,

                        halleluja !         

Lied 132 uit de Evangelische Liedbundel

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen

daald’ een engel af

heeft de steen genomen

van ‘t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen

in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

blijd’ en welgezind,

en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

                                    die mij heeft genezen,

                                    die mij vrede geeft?

                                    In zijn godd’lijk wezen

                                    is mijn glorie groot,

                                    niets heb ik te vrezen in leven en dood.

                                    U zij de glorie, opgestane Heer,

                                    U zij de victorie, nu en immermeer!

Welkom en mededelingen – Stil gebed

Intochtslied: Lied 122 Evangelische Liedbundel

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

die galmt door gans’ Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held;

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,

Want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

want alles, alles is voldaan

wie in geloof op Jezus ziet

die vreest voor dood en duivel niet!

Want nu de Heer is opgestaan

nu vangt het nieuwe leven aan

een leven door Zijn dood bereid

een leven in Zijn heerlijkheid!

Bemoediging en groet

Lied 642

1  

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

waar wij ook staan of gaan

2  

Ik zeg het allen, en de mond

van allen zegt het voort,

tot over ’t ganse wereldrond

de nieuwe morgen gloort

4  

Ten onder ging de sterke dood,

Ten onder in de vloed;

nu straalt ons in het morgenrood

zijn toekomst tegemoet.

5  

De donk’re weg die Hij betrad

komt uit in ’t hemelrijk,

en wie Hem volgen op dat pad,

worden aan Hem gelijk!

7  

Nu is op aard geen goede daad

meer tevergeefs gedaan,

want wat gij goed doet is als zaad,

dat heerlijk op zal gaan

8  

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,

de Heer die eeuwig leeft

en die in zijn verrijzenis

alles herschapen heeft

Jeduthun speelt

Gebed om Gods Tegenwoordigheid

Zingen met de kinderen:  Hij is opgestaan, Hij is opgestaan (Elly & Rikkert):

Maria kwam bij het graf

En huilde om haar heer

De grote steen was weggerold

En Jezus was er niet meer

Maar een engel zei plotseling

Weet je niet meer

Wat Hij gesproken heeft?

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan

Hij leeft, Hij leeft

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan

Hij leeft, Hij leeft!

De discipelen waren zo moe

Ze treurden om de Heer

Waar moesten ze nu nog naar toe

Hun meester was er niet meer

Maar Maria riep plotseling

Hij heeft gedaan

Wat Hij gesproken heeft?

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan

Hij leeft, Hij leeft

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan

Hij leeft, Hij leeft!

Schriftlezing: Het Paasevangelie uit Lukas 24:1-12 & 36-49

Op de eerste dag van de week gingen ze [de vrouwen] bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Here Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen,

die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

En terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij jullie.’

Verkondiging: Brandende harten

Jeduthun speelt

Zingen: Lied 140, Evangelische Liedbundel

1

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon!

Hoor, hoe het Hemels loflied overwint in heerlijk schoon.

Ontwaak, Mijn ziel en zing van Hem, die voor U stierf,

en prijs Hem in alle eeuwigheid, die ’t heil voor u verwierf.

2.

Kroon Hem, der liefde Heer’, aanschouw Hem, hoe Hij leed.

Zijn wonden tonen ’t gans heelal wat Hij voor ’t mensdom deed.

De Eng’len aan Gods troon; all’ overheid en macht,

zij buigen dienend zich ter neer voor zulke wondermacht.

3.

Kroon Hem, de Vredevorst, Hij die eens heersen zal

van pool tot pool, van zee tot zee; ’t klinkt over berg en dal

Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom,

wordt d’ aarde weer een paradijs:

Kom, Here Jezus, kom!!

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte. Tijdens de collecte speelt Jeduthun

Slotlied : Lied 125 (Evangelische Liedbundel)

            Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

            die vol ontferming ieder troost

            en alle schuld vergeeft

            die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

            Refrein:

            Hem zij de glorie, want Hij die overwon

            zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

            Halleluja, geprezen zij het Lam,

            dat de schuld der wereld op zich nam.

       Verdreven is de schaduw van de nacht,

            en wie Hem wil aanvaarden

            wordt eens veilig thuisgebracht.

            Voor hem geldt ook dit wonder:

            alles is volbracht

            (Refrein)                                                                                                                                            

       Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

            dat uitstraalt van het kruis

            dat eens voor ons werd opgericht,

            en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

            (Refrein)

Heenzending en zegen, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer

  Vanavond is er om 19:00 uur een Paaszangdienst met de Vrije Zendingsgemeente in gebouw Rehoboth te Ossenzijl.   WELKOM!