Liturgie voor Kerstnachtdienst 2020

Thema: ‘Stille Nacht…’

Voor de dienst clips met kerstliederen

Bemoediging en groet

Lezing: Jesaja 9:1-6

Lied: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng’len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden,
die koning.

De hemelse eng’len,
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
die koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
die koning.

Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
o koning.

Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig,

Wij prijzen U voor eeuwig,

O, koning!

Lezing: Lukas 2:1-7

Lied: 476

Lezing: Lukas 2:8-14

Lied: 481

Preek: Stille Nacht…

Zingen: Stille Nacht

Stille Nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, Heilig Kind,

Dat zo trouw, zondaars mint.

Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille Nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lezen:  Johannes 1:1-18

Dankgebed en Voorbede

Fam. Kolsters

Zegen

Fam. Kolsters/Clips

Buiten Zingen: ‘Ere zij God’

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,

ere zij God in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.