Liturgie voor Eerste Paasdag 2020


Welkomstwoord

Lied 132, Evangelische Liedbundel

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen

daald’ een engel af

heeft de steen genomen

van ‘t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen

in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

blijd’ en welgezind,

en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen,

die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen

is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer!

Bemoediging en groet – gebed om Gods Tegenwoordigheid

Lied 624

Schriftlezing: Het Paasevangelie uit Mattheus 28: 1-20

Lied 580 Opwekking

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,

daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis.

Hij gaf aan mij het eeuwige leven,

door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu Zijn tranen en zie nu Zijn wonden.

Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.

Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.

Prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Refrein:

Ik ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan

En heel mijn hart aanbidt Uw heilige naam

En Heer ik houd van U, want U hield eerst van mij.

Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde.

Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.

Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,

Ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang in het graf gebleven.

De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan.

Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.

Heel de schepping roept Zijn naam.

(Refrein)

Verkondiging: Opgestaan…

Lied 832: Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Dankgebed-voorbede-stil gebed-Onze Vader

Lied 125 Evangelische Liedbundel

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft

die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,

en wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht

(Refrein)                                                                                                      

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis

dat eens voor ons werd opgericht,

en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

(Refrein)

Zegen