Liturgie voor 1e Kerstdag 2020

Thema: Jezus, het ware Licht …dat ieder mens verlicht

De laatste kaars wordt aangestoken door Boaz Harteveld en het gedicht wordt gelezen door Lotte Harteveld:

Alle kaarsen branden

elk hoekje wordt verlicht

ga nu de wereld door

breng ieder het bericht.

Het is nu kerst

kom allen, roep Hem aan

Hij wil je leven redden

straks zal Hij voor je staan.

Welkomstwoord & afkondigingen

Lied 476

Bemoediging & groet

Dichtbij het Licht…Het Licht is gekomen: Jezus! Clipje zandtovenaar

LIED 45 Opwekking voor kinderen

Want een Kind is ons geboren

En een Zoon gaf God aan ons

De heerschappij rust op zijn schouder

En zijn naam zal zijn:

Wonderbare Raadsman, Machtige God

Eeuwige Vader, de Vredevorst

Immanuël______God met ons

Immanuël______God met ons

Immanuël______God met ons

Want alzo lief had God de wereld

Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft

En iedereen die in Hem gelooft

Leeft in eeuwigheid

Wonderbare Raadsman…

Gebed

Lukas 2: 1-19 – De geboorte van Jezus

Lied 481, Nieuwe Liedboek

Lezing Johannes 1:1-5

Overdenking: ‘Jezus, het ware Licht…dat ieder mens verlicht’

Zingen: Lied 482: 1 & 3

Dankgebed – voorbede – ‘Onze Vader’

Lied 261, Zingende Gezegend (melodie Gezang 167, Liedboek der kerken)

Als ik niet zou geloven

dat Gij God-met-mij zijt,

mijn vuur zou spoedig doven,

mijn licht scheen korte tijd.

Uw liefde kent geen grenzen,

de mijne veel te veel;

uw vlam warmt alle mensen,

verlicht ons hart geheel

Als ik niet zou geloven

dat de Messias kwam,

het eeuwig licht van boven,

uw vonk, uw vuur, uw vlam,

dan zou mijn vlam verkwijnen,

mijn vuur niet lang bestaan –

Gij laat mijn fakkel schijnen,

mijn lamp steekt Gij weer aan!

Als ik niet zou geloven,

o God, die goedheid zijt,

dat niemand ooit kan doven

de gloed die Gij verspreidt,

ik zou niet kunnen leven,

ik had hier rust noch duur;

Gij hebt mij licht gegeven:

uw liefde vonkt als vuur!

Zegen – aansluitend het ‘Ere zij God’ 

Ere zij God

Ere zij god, Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Ere zij God in de hoge,

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen, in de mensen, een welbehagen

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God

In de hoge, in de hoge in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen

Amen, amen

Gezegende Kerstdagen!