Liturgie ochtend- en avonddienst op Goede Vrijdag

“De Rechtvaardige”

 

Lied 120

Bemoediging en Groet

Lied 65: 1, 2

Lezing: Lucas 23: 1-25

Lied 578: 1

Lezing: Lucas 23: 26-43

Lied 578: 4

Lezing: Lucas 23: 44-56

Lied 578: 6

Verkondiging: “De Rechtvaardige”

Lied 557

Viering Heilig Avondmaal

Lied 405: 2

Na de viering zingen we van Lied 558: 1, 4, 9, 10

Dankzegging en lofprijzing

Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader

Inzameling van de gaven

Lied 590: 1, 4

Lezing Colossenzen 1: 15-20

Heenzending en zegen