Liturgie kerstnachtdienst 24 december 2018

Lessons & Carols

‘Het paleis van de Koning’

Een dienst van ‘Lessons and Carols’, waarin afwisselend gezongen en gelezen wordt. Verschillende gemeenteleden hebben een projectkoortje gevormd en de lezingen worden in dialoogvorm gedaan met verschillende lectoren. We wensen u een gezegende dienst en de nabijheid van de Heer in zingen, horen en bidden…

Welkomstwoord , Bemoediging en groet

Staande zingen we lied 506 – het koor komt binnen

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem.

Wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem.

Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem

Wij loven u, koning en Heer, koning en Heer.

Wij loven u, koning en Heer.

Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad;

al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat,

straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat!

Wij loven u, koning en Heer, koning en Heer.

Wij loven u, koning en Heer.

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt hij in een stal,

die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:

Wij loven u, koning en Heer, koning en Heer.

Wij loven u, koning en Heer.

Gebed

Zingen: Lied 444

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken van d’ eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,

van God en mens verlaten – begroeten ’t morgenrood.

De Zonne voor wier stralen het nacht’ lijk duister zwicht,

en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht!

Lezing: Hoor! Een stem roept…

Het koor zingt The coming of the Lord

Vertaling:

Heft, poorten, uw hoofden omhoog en maak recht de weg.

Bereid u voor op de komst van de Heer.

Uw wachten zal spoedig voorbij zijn, Gods glorie zal neerdalen.

Sta op en verwelkom de komst van de Heer.

Bereid de weg voor de komst van de Heer,

bereid de weg voor de komst van de Heer!

De oude woorden voorzeggen: God zal onder ons wonen

Christus, Emmanuel, ieder zal de glorie van de Heer zien!

O kom, o kom bereid de weg!

Bereid de weg, de weg van de Heer!

Dan zullen de doven horen, de blinden zullen Hem zien,

de stommen zullen spreken en lammen springen van vreugde!

Bereid de weg voor de komst van de Heer,

bereid de weg voor de komst van de Heer!

Wees blij, wees blij! Emmanuel, onze God zal komen!

Bereid de weg voor de komst van de Heer.

Lezing: Wij komen om de weg te bereiden voor de komst van de Heer

Zingen: Lied 439: 1 & 3

Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart

Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

Lezing: God zendt zijn engel Gabriël

Het koor zingt: The Angel Gabriël

Vertaling:

De engel Gabriel komt aangesneld,

de vleugels sneeuw, de ogen vurig, fel.

Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon;

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria!

Jouw moederschap een zegen, weet dat wel.

Jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,

en alle mensen danken jou de eeuwen door;

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria!

Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,

en zegt: voor mij is goed wat God belooft.

Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam;

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria!

Emmanuel, de Redder, bracht zij voort

in Bethlehem, die kerstnacht, naar Gods woord

voor allen die geloven zal zij altijd zijn:

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria!

Lezing: Wees niet bevreesd’

Zingen: Lied 483

Stille nacht, heilige nacht. Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor, leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht. Vrede en heil wordt gebracht

aan een wereld verloren in schuld.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Lezing: Grote vreugde…

Het koor zingt: Celtic Halleluja

Vertaling:

Alleluia, Alleluia.

Ik verkondig u het goede nieuws, grote blijdschap voor alle volken.

Want vandaag is Jezus geboren, Christus onze Heer.

Gods Woord is vlees geworden en kwam onder ons wonen

Een ieder die Hem aanvaardt zal nu een kind van God zijn.

Wees gegroet Maria, je hebt genade gevonden bij God.

Je hebt geloofd dat gebeuren zou wat was voorzegd.

Een heilige dag is aangebroken. Aanbid de Heer, alle volken.

Want vandaag is een groot Licht op aarde verschenen.

Alleluia, Alleluia.

Lezing: Wij hebben zijn ster gezien’

Zingen: Lied 496

Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht.

Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht.

Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk,

die onze naam draagt en ons lot; die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien in de geboortestal:

daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal.

Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij.

Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei.

Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd

waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid.

Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na –

dan zingt de schepping weer dit lied, tot in de gloria.

Overdenking: ‘Het paleis van de Koning’ n.a.v. Johannes 1:1-18

Het koor zingt: Transeamus

Vertaling:

Laten we naar Bethlehem gaan en zien wat daar is gebeurd

Maria en Jozef en het Kind liggend in de kribbe.

Laten we gaan en aanschouwen een grote hemelse legermacht,

God lovend:

Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor mensen des welbehagens.

Lezing: Schatten voor de koning

Het koor zingt: Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

Jezus. Gods heerlijkheid verschijnt.
De Mensenzoon, de Zoon van God zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf, wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond. Hij is de Heer! 

Refrein:
En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal koning zijn. Hij zal heerser zijn
en regeren met macht en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus. Zo lief had Vader ons.

Hij was Gods trouw, Hij was Gods Woord aan ons getoond.
Jezus.
Beeld van Gods heiligheid, wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond. Hij is de Heer!

Lezing: Noël > Nowell

Koor en samenzang (Refrein): The first Noël

Samen:            The first Nowell, the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter’s night that was so deep

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. Born is the King of Israel.

Koor:   They looked up and saw a star

Shining in the east beyond them far,

And to the earth it gave great light,

And so it continued both day and night.

Samen: Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. Born is the King of Israel

Samen:            Then let us all with one accord

sing praises to our heav’nly Lord.

That hath made heav’n and earth of naught

And with his blood mankind hath bought.

            Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. Born is the King of Israel.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zegen

Zingen: Lied 481

Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!