Kerkelijk nieuws voor zondag 9 september 2018

Kerkdiensten zondag 9 september 2018

Oldemarkt:   11.00 uur Ds. E. H. Jans. Met muziekteam.

Paasloo:        09.30 uur Ds. E. H. Jans. Met orgel.

Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Henny Oord en fam. Jans

Beamer: Remco Trox

Kerkdiensten zondag 16 september 2018

Paasloo:       9.30 uur Ds. H. Poot.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Marije Pen.

Ossenzijl:     10.00 uur Gezamelijke dienst met VZG in

                     Rehoboth.

Oldemarkt:  19.00 uur Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing en

                     bemoediging. M.m.v. muziekteam.

Beamer: Hans Bult

 

Pastoraat

Wilfred Koers wordt aankomende week geopereerd aan zijn rug. Laten we hem en zijn gezin opdragen in ons gebed.

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

16 sept.    Kees Weemstra       0561-451898

23 sept.    Arie Threels            0561-450886

30 sept.    Ria Kroes                0561-452010

HGOP.nl is vernieuwd!

De website van de Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo is vernieuwd. Na de overname van het beheer van de website is deze meteen op de schop gegaan en heeft de site een nieuwe frisse uitstraling gekregen. Ook heb ik geprobeerd het gebruik van de pagina eenvoudiger te maken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op!

Aron Bouwer (aron.bouwer@hgop.nl)

Vacatures kerkenraad

Op korte termijn neemt een aantal kerkenraadsleden afscheid omdat hun termijn (of meerdere termijnen) als ambtsdrager er op zit. Een paar plaatsen lijken weer te worden opgevuld. Voor de volgende functies doen wij graag een beroep op u: er zijn 6 vacatures voor ouderlingen, 5 voor de diaconie en we zoeken nog 1 kerkrentmeester. We vragen u of u voorbede wilt doen voor het invullen van de vacatures en ook om bij u zelf na te gaan of u misschien  niet geroepen wordt door de Here God om een taak op u te nemen. Voor vragen kunt u terecht bij een van de ambtsdragers. De kerkenraad rekent op uw inzet en gebed in deze. Wij vertrouwen er op dat de vacatures weer ingevuld zullen worden.

Gezamenlijke diensten HG-PG Oldemarkt

Beste gemeenteleden, Naar aanleiding van het beëindigen van het traject tot federatie of fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk (nu Protestantse Gemeente, PG), is besloten om na het eerste halfjaar van 2018 te evalueren op welke wijze de gezamenlijke diensten voortgezet konden worden.
Geconstateerd is, dat deelname van leden van de Protestantse Gemeente aan gezamenlijke diensten in de Hervormde kerk mager is. Tijdens de kerkenraadsvergadering van de Protestantse Gemeente op 17 mei jl. is daarop een voorstel geformuleerd, waaraan vervolgens de leden in overtuigende meerderheid hun akkoord hebben gegeven. Dit voorstel is op 19 juli tussen de moderamina van beide kerken besproken, en houdt in dat de gezamenlijke diensten die in het kader stonden van verdere groei naar elkaar, komen te vervallen. De gezamenlijke diensten op Oudjaar, Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid, Hemelvaartsdag, de startdienst, en de eerste zondag van het nieuwe jaar zullen voortgezet worden.

 

Startdienst gezamenlijke kerken en CBS “De Ark”.

Zondag 23 september zal de startdienst om 9.30 uur in de Hervormde Kerk te Oldemarkt zijn. Het thema is: Allemaal anders, allemaal samen. Leven onder regenboog. Dhr. A. Weemstra uit Vries is de voorganger en kinderen van de “De Ark” zullen mee werken aan de dienst.  Na afloop wordt u allen uitgenodigd om een kopje koffie, thee of fris te komen drinken ……bij mooi weer voor de kerk en minder mooi weer in De Ontmoeting. Er zijn dit jaar geen extra activiteiten na afloop van het koffiedrinken. Er is kinderoppas in De Ontmoeting!!

 

Agenda

Maandag 10 september: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur!

Maandag 10 september: Startdienstvergadering in cbs De Ark. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 11 september: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 12 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 12 september: Consistorievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.