Kerkelijk nieuws voor zondag 6 mei 2018

Kerkdiensten zondag 6 mei 2018

Deze zondagochtend is er om 9.30 uur een dienst in Oldemarkt. Voorganger is mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Tijdens de dienst is er tienerdienst.

Collectes: 1e ‘t Lichtpunt, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eredienst en Kerkmuziek.

Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard.

Beamer: Sjaco Bouwer

 

Collecte d.d. 6 mei 2018: Stichting Lichtpunt

Het Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben. Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vrijwilligers.

Om tot een goed begeleidingsplan te komen is er in principe eens per week een uitgebreid gesprek met de maatschappelijk werkster. In deze gesprekken wordt gekeken naar het vervolg op het verblijf in het Lichtpunt. Soms kan het goed zijn er meer mensen uit de eigen directe omgeving bij te betrekken. Met wederzijdse goedkeuring kan soms iets goeds opgebouwd worden. Zijn er specifieke vragen rondom het christelijk geloof dan is pastorale begeleiding beschikbaar.

 

Dienst Hemelvaartsdag

Op donderdag 10 mei is er om 9.00 uur een dienst samen met de Gereformeerde kerk in Oldemarkt. In kerkklanken staat Paasloo vermeld, dit is onjuist. Voorganger is ds. Jans.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geen oppasdienst

Beamer: Harman Tietema

 

Kerkdiensten zondag 13 mei 2018

Deze zondagochtend is er om 9.30 uur een dienst in Paasloo. Voorganger is mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Tijdens de dienst is er tienerdienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Caitlyn Tietema en Linde de Graaf.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

6 mei          Peter Dekker            0561- 451538

13 mei        Fam. Van Eijck        0561 – 451343

20 mei        Fam. Wicherson       0561 – 452336

27 mei        Wilfred Koers          0561 – 452206

 

Collecte opbrengsten

De collecte tijdens de oecumenische viering van zondag 15 april 2018, die bestemd was voor het werk van Zr. Lies op de Weegh, heeft in totaal € 563,95 opgebracht. Dit is inclusief € 50,00 van de Landerijen/bijbellezen.

 

De collecteopbrengsten van zondag 22 april waren als volgt:

                                                           Oldemarkt

Diaconie                                             € 118.15

College van Kerkrentmeesters:          €  85.20

Instandhouding gebouwen:               €  59.60

 

Bloemen

Afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij dhr. en mevr. De Wagt aan de W. Huismanstraat te Oldemarkt, i.v.m. hun 50 jarig huwelijksjubileum.

De bloemen van zondag 22 april zijn gebracht bij mevr. Oltean aan de Burg. Gerrevinklaan in Oldemarkt.

Peter de Graaf, Platteweg in Oldemarkt, ontving bloemen als bedankje voor zijn inzet en beheer van de website.

 

Giften

Mevrouw Kramer mocht € 10,– in ontvangst nemen voor het bloemenfonds, € 5,– voor World Servants, € 20,– voor de Israëlwerkgroep en € 5,– te besteden naar eigen inzicht.

Mevr. Ter Steege ontving € 5,– voor het bloemenfonds.. Hartelijk dank hiervoor.

 

Dodenherdenking 4 mei 2018, “It Petgat” te Blesdijke

Graag willen wij jullie erop attent maken dat wij als Israëlwerkgroep op 4 mei a.s. een herdenking willen houden bij het monument van het voormalig strafkamp It Petgat, aan de Nijksweg te Blesdijke. In 1942 zijn daar Joodse dwangarbeiders weggevoerd en via kamp Westerbork uiteindelijk vergast in Auschwitz. Vrijwel niemand van de ca. honderd Joden die in Blesdijke zaten, overleefde. Volwassenen en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Een ieder die met ons mee wil gaan wordt rond 19.30 uur verwacht bij “ de Ontmoeting”. Na de plechtigheid nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kopje koffie/thee of limonade.

 

Vakantie koster

Ina Bootsma, koster van Oldemarkt, heeft vakantie van 9 t/m 12 mei. Jurgen Raafs zal haar vervangen. Tel: 0561 450660.

 

Einde kopij vanuit Oldemarkt voor Gezamenlijk Zondagsblad

Vanaf de maand juni wordt er door onze gemeente geen kopij meer aangeleverd voor het Gezamenlijk Zondagsblad. Via Kerkklanken zijn onze gemeenteleden hiervan reeds op de hoogte gesteld. De voornaamste reden voor dit besluit is dat het grootste deel van het nieuws uit onze gemeente dat in het GZB verschijnt, gelijk is aan de nieuwsbrief die wekelijks in onze kerk wordt uitgedeeld. Daarnaast is er nog ons een eigen kerkblad (Kerkklanken) dat meerdere keren per jaar verschijnt, de website en een digitale nieuwsbrief. Er zijn enkele berichten die alleen in het GZB verschijnen. Deze willen we in onze eigen media opnemen, zodat alle gemeenteleden deze berichten kunnen lezen, ook degenen die geen abonnement hebben op het Gezamenlijk Zondagsblad. Uiteraard is een ieder vrij om zijn/haar abonnement voort te zetten om zo op de hoogte te blijven van het nieuws uit de buurtgemeenten.

 

Vernieuwingsfestival op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag is in Veenendaal van 14.00-22.00 uur ook dit jaar weer het vernieuwingsfestival georganiseerd door het Evangelisch Werkverband. Het thema dit jaar is “Generations”. God is een God die van generatie op generatie doorwerkt. “Die trouw houdt van geslacht op geslacht”.  Het klinkt mooi en we kennen deze mooie en oude woorden uit de Bijbel. Maar wat betekent dit zinnetje nu eigenlijk heel praktisch voor ons? God laat zijn trouw iedere keer weer zien doordat Hij spreekt. Van generatie op generatie. Hoe werkt het dat Hij spreekt in ons dagelijks leven? En zouden wij zelf ook een rol kunnen spelen in het doorgeven van Gods woorden binnen de generaties?

Sprekers en samenzang
Hans Eschbach, Andrew Chapman (UK), Karim Landoulsi en Hans Maat zijn de inspirerende sprekers op deze prachtige dag. Zij geven praktisch onderwijs over het verstaan van Gods stem, hoe God generaties verbindt en hoe zij elkaar tot zegen kunnen zijn. Voor de kinderen is er ‘s middags een te gek programma onder leiding van Erica Duenk en een team kinderwerkers. Natuurlijk zingen we met een fantastische aanbiddingsband veel mooie liederen van lofprijzing en aanbidding voor onze God. ’s Avonds leidt InSalvation ons in aanbidding en is er een tijd van gebed onder leiding van Hans Maat.

Kinderen (gratis toegang) en tieners
Voor de kinderen is er ‘s middags een te gek programma onder leiding van Erica Duenk en een team kinderwerkers. Dit jaar gaan de kinderen aan de slag met het thema ‘Treasures’. God vindt jou heel kostbaar en heeft veel schatten in jou gelegd. Lekker samen zingen en samen bidden en natuurlijk veel gezelligheid en plezier. Voor de kleinsten is er kinderoppas.

De tieners gaan met Karim Landoulsi ontdekken hoe tof het is om samen met God te leven. Misschien snap je God soms niet? Niet erg! Hij kent jou van top tot teen, Hij heeft een plan met jou en met deze hele generatie!

Bekijk www.vernieuwingsfestival.nl voor tickets en meer informatie.

 

Agenda

Maandag 7 mei: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Woensdag 9 mei: Diaconievergadering.

Maandag 14 mei: kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 15 mei: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 16 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 16 mei: GGG bij Edwin en Jelly Pen, De Hare 13. Aanvang 20.00 uur.

 

Tenslotte

Dankbaarheid laat zich niet dwingen.
Als de deur niet openstaat;
als het hart niet mee gaat zingen
met de vogels in de maat,
met de juichende koralen,
met het jubelende koor,
met de zon, die staat te stralen
tussen witte wolken door…..

……Als je al die vreugdetekens
niet meer hoort en niet meer ziet,
omdat jij bent blijven steken,
weggezonken in verdriet….

Dan laat God Zijn stem nú horen:
Laat je ogen opengaan!
Luister goed, met beide oren
naar het lied van jouw bestaan:
Immers, je bent uitverkoren
om met Hém de weg te gaan!
Laat je leven weer gaan bloeien;
dánk maar, tegen álles in.
Zéker is, dan ga je groeien
en je leven krijgt weer zin!

Dankbaarheid laat zich niet dwingen
als je hart niet openstaat.
Maar de dank komt binnendringen
en je gaat een danklied zingen
als je Hém maar binnenlaat!

(Jelly Verwaal)