Kerkelijk nieuws voor zondag 3 maart 2019

Kerkdiensten zondag 3 maart 2019

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezinsdienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Hennie Oord en familie Jans.

Beamer: Jelmer Trox

Ontmoeting Groeigroepen

Na de dienst is er een thema bijeenkomst voor de groeigroepen.

Het boek en de persoon van Jozua staan centraal: ‘Sterk en moedig als Jozua’. Hij was de persoonlijke leerling van Mozes en was als enige naast Aaron met Mozes aanwezig in het binnenste van de tabernakel waar Gods Tegenwoordigheid present was. Het jaarthema gaat over de tijd dat hij de leiding van Mozes overneemt, niet omdat hij dat zelf zou willen, maar omdat hij ervoor wordt geroepen. De aard van de roeping en de invulling van de roeping van Jozua verschilt met die van de volgelingen van Jezus. Maar ook voor een volgeling van Jezus geldt de bemoediging die Jozua een aantal keren mocht horen en ook nodig had om zijn roeping te volbrengen: ‘Wees sterk en moedig’. We zullen vragen en uitdagingen met elkaar bespreken en bovendien mogen vragen en opmerkingen aan de orde komen die bij u zelf naar boven zijn gekomen in de behandeling van het materiaal tot nu toe. We ontmoeten elkaar rondom koffie en thee. We sluiten af met soep en broodjes. Welkom! Ds. Egbert Jans

Kerkdiensten zondag 10 maart 2019

Oldemarkt:   11.00 uur. Ds. E. H. Jans. Praisedienst in de Ontmoeting.

Paasloo:         09.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen.

Pastoraat

Mevr. L. Bult is weer thuis uit het ziekenhuis, waar ze geopereerd is aan haar rug. Hopelijk herstelt zij voorspoedig.

Vacature

Na een periode van ruim 12 jaar heeft Mirjam de Graaf aangegeven per april te stoppen met haar werk op het scribaat van onze gemeente. Daarom zijn we op zoek naar iemand die op donderdagavond of vrijdagochtend in de Ontmoeting het Zondagsnieuws en het nieuws voor de website wil klaarmaken. Overige werkzaamheden zijn o.a. het maken van een giften- en bloemenoverzicht voor Kerkklanken en het opstellen van maandoverzichten van kerkdiensten. Voor het blijven uitgeven van het Zondagsnieuws willen we graag dat deze vacature vóór 1 april is ingevuld.  Dus: kun je een beetje overweg met Word en heb je wekelijks een paar uur over? Neem dan contact op met Jelly Pen of Mirjam de Graaf (scriba@hgop.nl). De werkzaamheden kunnen later dit jaar evt. worden uitgebreid naar de functie van scriba.

Gemeenteavond op 19 maart

Vorig jaar is tijdens de gemeenteavond een inleiding gehouden over de kwaliteitskenmerken van een gezonde gemeente. De aanwezigheid van deze kwaliteitskenmerken worden als belangrijke pijlers gezien voor de opbouw van een christelijke gemeente, aangereikt vanuit de Schrift. Om deze in kaart te brengen kan een gemeente een gemeenteprofiel op laten stellen onder begeleiding van het bureau voor Natuurlijke Gemeenteontwikkeling (NCD). Ds. Menkveld is bereid gevonden om op de gemeenteavond de ervaringen vanuit zijn eigen gemeente met ons te delen. Vanaf 21:00 uur zal hij in ons midden zijn. Op deze wijze krijgt ook u een indruk van de praktijk van dit proces.

Op de kerkenraad en vanuit de gemeente kwam de vraag naar voren of de tweede ochtenddienst om 11.00 uur, waarbij het muziekteam de liederen begeleidt, niet een centrale dienst zou kunnen worden. Een variëteit aan redenen werd daar voor aangereikt. Helder was ook dat over deze vraag de gemeente gehoord moest worden. Besloten werd om deze vraag dan ook aan u voor te leggen.

Het zal u niet zijn ontgaan dat het altijd weer een stevige uitdaging is om aan ambtsdragers te komen. De ambten van ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden nog redelijk vervuld, maar het ambt van ouderling is maar moeilijk te vervullen.

U wordt uitgenodigd om ook zelf zaken aan te reiken die u graag aan de orde zou willen stellen. Te allen tijde geldt dat het niet gezegd is dat er gelijk een inhoudelijk respons gegeven kan worden, maar uiteraard doen we ons best om u van reactie te voorzien. In dat kader hierbij alvast een vraag om over na te denken:Wat ervaart u op gebied van het gemeenteleven zelf als positief en wat zou anders willen, of aandacht voor willen vragen? U bent van harte welkom om 20:00 uur in De Ontmoeting. Koffie vanaf 19:45 uur. Wij rekenen op uw komst…ook van de jonge generaties!

5 maart koffie ochtend

Dinsdag 5 Maart hebben we weer koffieochtend, waar Agnes Pen ons komt vertellen over haar werk bij Mercy-Ships. De ochtend begint om 10 uur. Het belooft een zeer interessante ochtend te worden. U bent van harte uitgenodigd. Wilt u opgehaald worden dat kan, laat dat dan even weten op telefoonnummer 0561-450901.

Studieseminar door ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Israël en de Bijbel”

Op dinsdag 26 maart is er in Oldemarkt de eerste studieavond geweest in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Israël en de Bijbel. De andere data zijn,  dinsdag 2 en 9 april. De bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoeting, Marktplein 9 in Oldemarkt. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Met kinderen op weg naar Pasen

Hoe vertel je aan kinderen over Jezus’ lijden, sterven en opstanding? Het is een wonderlijk, mooi maar deels ook een moeilijk verhaal. Wie dit met kinderen wil delen, kan terecht bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Voor kerken is er een gratis Bijbel Basics veertigdagenproject voor de kindernevendienst. Voor gezinnen is er een boekje voor de Stille Week.

Met Bijbel Basics volg je Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Je vertelt uit Lucas over Jezus’ laatste maaltijd met z’n leerlingen en over zijn sterven en opstanding. Je werkt met een plattegrond van Jeruzalem en bouwplaten van verschillende plekken, zoals Golgotha.

De zeven programma’s voor de veertigdagentijd zijn ook afzonderlijk te gebruiken; je hoeft niet het complete project te volgen.

Kijk op debijbel.nl/bijbelbasics en meld je aan om gratis het materiaal te downloaden.

Gezinsdagboek ‘Op weg naar Pasen’ Dit dagboek is geschikt voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd, waar tijd vaak schaars is. De inhoud is ontleend aan de Samenleesbijbel, die veel gezinnen met plezier gebruiken. Je leest in dit dagboek de gebeurtenissen vanaf Palmpasen uit het Lucas-evangelie. De vragen die er bij staan helpen je als ouders om met je kind in gesprek te komen. Doe-opdrachten zorgen dat de kinderen het verhaal beter begrijpen. Al doende leef je als gezin bewust toe naar het paasfeest. ‘Op weg naar Pasen’ is voor € 2,95 verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel en via shop.bijbelgenootschap.nl. Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Agenda:

Maandag 4 maart: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 6 maart: Bidstond in de Ontmoeting. 9.00 uur.

Dinsdag 19 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur