Kerkelijk nieuws voor zondag 3 juni 2018

Kerkdiensten zondag 3 juni 2018

Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezinsdienst

Collectes: 1e Roemenië project, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldien Buijert en Caitlyn Tietema

 

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

3 juni             Jan Kroes                     0561 – 452010

10 juni           Kees Weemstra            0561 – 451898

17 juni           Tineke Jansons             0521 – 522090

24 juni           Wijmie Dekker             0561 – 451538

 

Heilig Avondmaal Landerijen.

Op dinsdagmiddag 5 juni zal er een Heilig Avondmaalsviering zijn in de Landerijen. Dus niet op 29 mei, zoals elders staat vermeld. Aanvang is 15.30 uur. Ds. Jans zal de viering begeleiden.

 

Kerkdiensten zondag 10 juni 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eigen gemeentewerk.

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf.

Beamer: Caitlyn Tietema.

 

Pastoraat

De hartoperatie van mevr. Muis is goed verlopen. Inmiddels is ze misschien al weer thuis, maar dat was bij het maken van het Zondagsnieuws nog niet zeker. Wij wensen mevr. Muis een voorspoedig herstel onder Gods zegen.

 

Dankbetuiging fam. Tietema

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven, die wij van U persoonlijk of schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader en opa Karst Tietema. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. F. Tietema-Nijenhuis, kinderen en kleinkinderen.

Oldemarkt, 23 mei 2018

 

Nieuwe wet privacy wetgeving (AVG)

Beste gemeenteleden, Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de afgelopen week de nieuw privacy wet (AVG) in werking is getreden. Omdat dit ook ons als gemeente raakt, is er een werkroep opgericht die alles in goede banen moet leiden. In deze groep zitten Gerrit Huisman, Arie Threels, Bastiaan van Beek en ondergetekende. Het doel is om aan de wet te voldoen en het voor ons zo werkbaar en eenvoudig mogelijk te houden.

Kort samengevat komt het er op neer dat alles wat met persoonsgegevens te maken heeft onder de AVG valt. Gelukkig is er een artikel opgenomen voor kerken e.d., wat voor ons het allemaal een stuk eenvoudiger maakt. Er is echter nog een boel te doen en er is ook nog een aantal praktische vragen waar nu nog geen antwoord op te geven is. Als gemeente zullen we een privacyverklaring opstellen, maar er komt meer bij kijken. Wat vooral van belang is, is dat iedere vrijwilliger beseft, ook de niet KR-leden, dat we veel werken met persoonsgegevens en dat die onder de wetgeving m.b.t. privacy vallen. Het is aan ons als commissie om hier een praktische oplossing voor te vinden. Mochten er vragen of suggesties zijn, dan horen we het graag.

Namens de privacy commissie, Peter de Graaf

 

Gezocht:  archivarissen

Onze organist Henk Braad heeft in de loop der tijd een grote collectie opgebouwd van liturgieën, die in onze gemeente gebruikt zijn. Hiermee is een prachtig overzicht ontstaan van de gebruikte liederen en de veranderingen op dat gebied. Deze staan echter allemaal op papier. Zijn er mensen die willen helpen om deze liturgieën in te scannen of op de foto willen zetten om alles zo te digitaliseren? Aanmelden kan bij Peter de Graaf, tel. 452691, pdegraaf@hgop.nl

 

Vakantie koster

Van 6 t/m 24 juni is onze koster uit Oldemarkt, Ina Bootsma, op vakantie. In deze periode wordt waargenomen door Jurgen Raafs (tel. 560660).

 

Bedankt

Geraakt door de uitreiking van ‘Het lintje’, de koninklijke onderscheiding, wil ik u bedanken voor de aanbevelingen. Bedanken voor alle felicitaties die ik mocht ontvangen.

Er is veel voorbijgekomen in de loop van jaren. Al die gebeurtenissen hebben mijn leven gekleurd, wijsheid gegeven. Het zijn dankbare herinneringen geworden. Mensen kunnen veel, gedragen door die ene Kracht die meegaat. God zij dank! Vriendelijke groet, Truus Boomsma

 

Ds. Klaas van der Kamp classispredikant Overijssel-Flevoland

Op 9 mei jl. is de eerste vergadering van de nieuwe classis Overijssel-Flevoland in de Protestantse Kerk in Nederland gehouden. Tijdens die vergadering werd het breed moderamen gekozen. Ds. Hans van Solkema (Heino) is preses, ds. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn) scriba. Verder maken ds. Liekele Hoekstra (Nieuwleusen), ouderling Evert de Jong (Kloosterhaar), ouderling-kerkrentmeester Johan Kuiper (Dedemsvaart) en diaken Jonathan Stam (Hasselt) er deel van uit. Na de verkiezing van het breed moderamen verkoos de classicale vergadering ds. Klaas van der Kamp tot classispredikant. Ds. Van der Kamp is momenteel algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en bijbeluitgever bij Uitgeversgroep Royal Jongbloed te

Heerenveen. Tot de Protestantse Kerk in Nederland in Overijssel en Flevoland behoren ongeveer 200 (wijk)gemeenten met in totaal ongeveer 200.000 leden. Het is de bedoeling

dat ds. Van der Kamp op 1 september met zijn werkzaamheden begint.

 

Agenda

Woensdag 6 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Zondag 1 juli: Marktpleindienst. Aanvang 17.00 uur