Kerkelijk Nieuws voor zondag 3 april 2022

Kerkdienst zondag 3 april 2022

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. Gastspreken Frits

                        Ockels. Ook tienerdienst.

                        Er is koffie drinken na de dienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Daniël Oord

De collecte voor de Diaconie is deze zondag bestemd voor het werk van Frits en Marleen Ockels in Lapland, Samiwork. Zij werken als zendelingen onder de Samibevolking in Noord-Zweden. Dit volk kent een geschiedenis van onderdrukking wat mede door de film ‘Sami blood’ meer bekend is geworden. Inmiddels is er ook in Zweden een documentaire over hun leven met de rendieren verschenen. In de dienst wordt er aandacht aan besteed en tijdens het koffiedrinken zullen zij meer vertellen over hun werkzaamheden onder de Sami.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E.H. Jans. Dienst van genezing

                     en bemoediging. M.m.v. Muziekteam.

Livestream: Joël de Graaf

Kerkdienst zondag 10 april 2022, Palmpasen

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Harman Tietema

Kindernevendienst: Dave Prins

Pastoraat

Mevr. Boltjes uit Oldemarkt, is inmiddels thuisgekomen na maanden in ziekenhuis en revalidatie te zijn geweest, fijn, dat u weer thuis bent; verder herstel en beterschap gewenst!

Op 1 april is mevr. Jonkers uit Oldemarkt, opgenomen in het ziekenhuis te Zwolle voor onderzoek; sterkte!

De heer Guus Doorn uit Oldemarkt heeft een knieoperatie ondergaan.

Laten we de zieken thuis of elders niet vergeten in ons gebed!

Livestreams kerkdiensten

Vanaf 1 april is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van kerkdienst gemist. Het abonnement hiervan is opgezegd. We willen Pietje van Eijck (aankondiging diensten en opnames) en Peter Dekker (voor de storingen) bedanken voor hun inzet. Ze zijn op passende wijze bedankt. Voor nu is het mogelijk om de diensten te bekijken (live stream) of te beluisteren als u een internet aansluiting heeft op een smart tv, laptop of tablet, of via een mobiel. Het kan via de website www.hgop.nl of via www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop

Mocht u er niet uitkomen met het opzoeken van de diensten, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Elgersma (06-52486274) mail: h.elgersma@hetnet.nl of Aron Bouwer (06-13409414) mail: aron.bouwer@hgop.nl voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.

Openstellen kerkgebouwen

Voor het openstellen van de kerk tijdens de zomermaanden hebben zich al 7 vrijwilligers aangemeld. Hier zijn we erg blij mee. In eerste instantie hadden we in gedacten om alleen de kerk van Oldemarkt open te stellen, maar ook de kerk van Paasloo zouden we in de zomer graag open willen houden, zoals jarenlang ook is gebeurd. Dat heeft al voor vele bijzondere ervaringen gezorgd. Als u ook 1 of 2 keer per maand een paar uurtjes beschikbaar bent om in de kerk aanwezig te zijn, dan horen we dat graag. Dag en tijd kan in overleg plaatsvinden en ook in duo’s is mogelijk. U kunt zich opgeven bij de scriba: scriba@hgop.nl/ 06 22142455.

Paasontbijt met de zondagsschool

Wie: Voor alle gemeente leden (0..100+ jaar)

Wat: Paasmaaltijd

Waar: “de Ontmoeting”

Wanneer: 17 April, va 8:45 uur

Aanmelden kan tot 10 april via: zondagsschool@hgop.nl,          06-46165362 of bij de leiding

Na een periode met minder contactmogelijkheden wil de zondagsschool de wederopstanding van Jezus graag samen met jullie allen vieren. Daarom willen wij jullie langs deze weg uitnodigen voor een gezamenlijke paasmaaltijd, deze houden wij op 17 april in de Ontmoeting.

Namens de leiding van de zondagsschool, tot 17 april!

Jeugddienst 24 april

Zondag 24 april is er weer een jeugddienst om 19.00 uur. Voorganger deze avond is Sjoerd Bakker van Urk.

Thema van deze avond is: “Open je ogen.” 

De jeugddienst wordt omlijst door muziekgroep Zingen op Urk onder leiding van Jan Durk Wierda.

Deze dienst wordt van harte bij u aanbevolen,

namens de Jeugdraad,

Arno Harteveld.

SAVE THE BBQ DATE!!!

Met grote vreugde kunnen we mededelen dat we weer een gezellige BBQ gaan houden! Dit geweldige samenzijn gaan

                                          we houden op D.V 12 juni, na de                    

                                          zendingsochtenddienst.

                                          U bent van harte uitgenodigd om   

                                          GRATIS en ZONDER OPGAVE

                                          met elkaar te gaan BBQ-en bij de

                                          Ontmoeting in Oldemarkt. Noteer

                                          het alvast in uw agenda: 12 juni!

                                          Dit laat u toch niet schieten??

                                              SAVE THE BBQ DATE!!!!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 4 april: Inleveren kopij Kerkklanken. Voor 18.00 uur.

Woensdag 6 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 6 april: Ministry cursus in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 4 april:        Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Donderdag 8 april:     Gebedsavond voor Oekraïne in ’t Achterhuus. Aanvang 19.30 uur.

Catechese

Dinsdag 5 april:          12-15 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 7 april:     16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Woonverblijf gezocht.

In De Landerijen vangen we een ouder Oekraïens echtpaar op. Hun dochter en kleindochter verblijven in Creil. Het zou mooi zijn als ze een beetje in de buurt bij elkaar kunnen wonen. We zijn op zoek naar een woonverblijf voor de dochter en kleindochter. Weten jullie misschien iets?

Met vriendelijke groet, Jan Smit, de Hare 42  Oldemarkt Tel.nr: 06-40020372