Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 september 2020

Kerkdienst zondag 27 september 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal

Collectes: 1e Het Lichtpunt; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins

Oldemarkt: 19.00 uur. Ds. E. H. Jans. Online dienst voor

                   aanbidding en lofprijzing. M.m.v. muziekteam.

Diaconie collecte: Stichting Lichtpunt in Kollumerzwaag

De missie van Lichtpunt wordt als volgt omschreven: het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Christelijke naastenliefde gaat bij Lichtpunt hand in hand met praktische en professionele hulpverlening. Bestuur en vrijwilligers zetten zich voor 100% in om onderstaande doelen waar te maken. Lichtpunt is: *Een Christelijke opvang, begeleidings- en ontmoetingscentrum. *Een multifunctioneel centrum waarvoor 180 vrijwilligers uit de hele regio zich inzetten. *Een niet van overheidswege gesubsidieerde instelling die professionele hulp wil bieden vanuit een christelijke visie.

*Een centrum waar op verschillende manieren getracht wordt hulp te bieden aan hen die tussen wal en schip zijn geraakt.

*Een centrum dat niet buiten uw steun kan!

Kerkdienst zondag 4 oktober 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Israëlzondag.

                   Ook tienerdienst. (opgave)

Collectes: 1e Israëlwerkgroep; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Israëlwerkgroep.

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Daniël Oord

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden (alleen voor de eerst volgende zondag).

Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Huwelijk

Op vrijdag 2 oktober hopen Lennard van der Zijden en Jannieke Oosterveld in het huwelijk te treden. De inzegening zal plaatsvinden op vakantiepark de Heigraaf in Woudenberg om 19.30 uur. Het toekomstige adres van Lennard en Jannieke is in Lexmond. Wij wensen het bruidspaar een fijne dag en Gods zegen op hun huwelijk.

Geboorte

Op 17 september zijn Hendrik en Marlies Wallinga, Nijksweg 42, 8398 ER Blesdijke, trotse ouders geworden van een dochter. Zij kreeg de naam Marlin Liesbeth. Hiermee willen we de ouders en broer Niek van harte feliciteren.

Pastoraat

Dhr. S. Mulder is vanuit het ziekenhuis van Leeuwarden naar Zonnekamp gegaan voor revalidatie.

Mevr. Muis – Zeefat is verhuisd naar Nijenstede te Steenwijk.

Mevr. Dolstra – Groen uit Oldmarkt heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is gelukkig weer thuis.

Mevr. Hoen – van der Linde uit Oldemarkt is begonnen aan een traject van chemokuren en bestralingen. Een moeilijk traject, maar hopelijk mag ze Gods nabijheid ervaren.

Laten we de zieken thuis of elders in ons gebed gedenken!

Bedankt

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen bij ons vijftig jarig huwelijk. Het was geweldig. Henk en Anneke.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe editie van Kerkklanken op de website. Als u Kerkklanken niet meer op papier wilt ontvangen kunt u dat doorgeven aan de scriba.

Copy aanleveren voor de volgende editie is uiterlijk 19 oktober vóór 18.00 uur.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 28 september: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 30 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Heilig Avondmaal Landerijen

De collecte in de Landerijen tijdens het Heilig Avondmaal heeft € 49,00 opgebracht. De bloemen zijn als groet gebracht bij mevr. Pieterson.

Kerk in Actie zoekt collectanten

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november – 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee? In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Neeke de Boer (telefoon: 0561-452506), mail: reneeke@solcon.nl). U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 – 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl.