Kerkelijk nieuws voor zondag 26 december 2021

Kerkdienst zondag 26 december 2021, 2e Kerstdag. Online!

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.

Collectes: 1e  Kinderen in de knel; 2College van kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst i.v.m. vakantie.

Kerkdiensten vrijdag 31 december, oudjaarsavond. Online!

Oldemarkt:    19.30 uur Ds. E.H. Jans. Gezamenlijk met PG.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen

Kerkdienst zondag 2 januari 2022, Online!

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E.H. Jans. Gezamenlijk met PG.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst i.v.m. vakantie.

Kerkdiensten online

Afgelopen week is besloten om zeker tot en met 9 januari de kerkdiensten alleen nog online aan te bieden. Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt.

U kunt zich dus niet meer aanmelden om een kerkdienst bij te wonen. Wanneer er wijzigingen zijn, kunt u dit lezen op de website en de nieuwsbrief.

Kerstnachtdienst

Vanaf vrijdagavond 24 december rond 20.30 uur kunt u een online opgenomen kerstnachtdienst bekijken via YouTube en luisteren via kerkdienstgemist.nl.

U kunt zo zelf bepalen op welk tijdstip u deze dienst wilt meemaken.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website.

Advertentie Verpachting bij inschrijving

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo biedt per 1 januari 2022 bij inschrijving onder doopleden en lidmaten voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht aan (op basis van artikel 7:395 van het Burgerlijk Wetboek): enkele percelen agrarische grond, kadastraal bekend gemeente IJsselham, sectie S, nummers 108, 883 en 884, gezamenlijk groot 0.75.44 ha. Dit perceel is gelegen nabij de Ossenzijlerweg te Oldemarkt.

De gunning wordt voorbehouden aan de Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo. Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010, via e-mail a.jansen@kkgkka.nl of te downloaden via www.silasgroep.nl/kkg. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk woensdag 5 januari 2022 op het kantoor in Amersfoort binnen te zijn. Dit mag per post of per e-mail. Telefonische inschrijvingen zijn niet geldig. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct inleveren van zijn bieding. Opening van de enveloppen vindt plaats op vrijdag 7 januari 2022. Alle inschrijvers ontvangen daarna schriftelijk bericht.

Oproep wijkcontactwerkers

We zijn op zoek naar 4 mensen voor het wijkcontactwerk. Dhr. Buijert heeft iemand nodig voor Ossenzijl/Kalenberg en  iemand voor een wijk in Oldemarkt. Mw. De Jonge zoekt iemand voor Paasloo en Mw. Veenstra zou graag iemand hebben voor een wijk in Oldemarkt. Voor meer informatie kunt u terecht bij bovenstaande personen. L. Buijert: 0561-451391, T. de Jonge: 06-21851464 en M. Veenstra 06-13931052.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 29 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.