Kerkelijk nieuws voor zondag 24 februari 2019

Kerkdiensten zondag 24 februari 2019

Paasloo:       09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord

Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

Kerkdiensten zondag 3 maart 2019

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezinsdienst.

                     Na afloop van de dienst GGG thema-bijeenkomst in de Ontmoeting.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Hennie Oord en familie Jans.

Beamer: Jelmer Trox

Pastoraat

Dhr. en mevr. Steenbeek (Platteweg), zijn afgelopen week verhuisd naar Nijenstede. Zij blijven lid van onze gemeente. Mevr. Bult wordt komende week opgenomen in Zwolle en geopereerd aan haar rug. Dhr. Bakker mocht afgelopen week weer thuis komen uit het ziekenhuis. Reden voor grote dankbaarheid!

Lezingen door ds. Henk Poot in Oldemarkt

“Israël en de Bijbel”

Op dinsdag 26 maart is er in Oldemarkt de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Israël en de Bijbel. De andere data zijn,  dinsdag 2 en 9 april. De bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoeting, Marktplein 9 in Oldemarkt. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Israël en de Bijbel

Lessen uit de zes lezingen van de afgelopen jaren in Oldemarkt over Israël en Jezus, Jeruzalem, de kerk en de toekomst. We volgen Abraham en Jozef, kijken nog een keer naar Psalm 122, besteden aandacht aan Jeruzalem en het evangelie van Johannes en aan het geheim van Israël. We gaan in op de roeping en de betekenis van Israël, de taak van de Messias en zijn verhouding met het Joodse volk en tenslotte kijken we naar de toekomst en de tekenen van de tijd en de rol van de kerk ten aanzien van Israël en wat er is misgegaan. Israël is bijna elke dag in het nieuws, Jeruzalem als hoofdstad is omstreden. Wat is de betekenis van Israël en Jeruzalem eigenlijk en wat hebben zij te maken met de toekomst? Met de geschiedenis die God maakt!                     

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Ds. Poot

Rooster kerkdiensten 2019 op de website

Op onze website is sinds kort het kerkdienstenrooster van dit hele jaar terug te vinden. Als er in de loop van het jaar kleine aanpassingen zijn, zoals de invulling van nog openstaande preekbeurten of invulling van jeugddiensten, tienerdiensten etc., dan wordt dit voortaan alleen aangepast op de website en wordt er geen nieuw rooster meer rondgestuurd naar de diverse commissies en personen. Het rooster is te vinden viawww.hgop.nl Agenda-Diensten/collectes 2019.

Ontmoeting Groeigroepen

Op zondag 3 maarthopen we na de gezinsdienst een ochtend met alle groeigroepen te houden. Het boek en de persoon van Jozua staan centraal: ‘Sterk en moedig als Jozua’. Hij was de persoonlijke leerling van Mozes en was als enige naast Aaron met Mozes aanwezig in het binnenste van de tabernakel waar Gods Tegenwoordigheid present was. Het jaarthema gaat over de tijd dat hij de leiding van Mozes overneemt, niet omdat hij dat zelf zou willen, maar omdat hij ervoor wordt geroepen. De aard van de roeping en de invulling van de roeping van Jozua verschilt met die van de volgelingen van Jezus. Maar ook voor een volgeling van Jezus geldt de bemoediging die Jozua een aantal keren mocht horen en ook nodig had om zijn roeping te volbrengen: ‘Wees sterk en moedig’. We zullen vragen en uitda-gingen met elkaar bespreken en bovendien mogen vragen en op-merkingen aan de orde komen die bij u zelf naar boven zijn gekomen in de behandeling van het materiaal tot nu toe. Voor de beantwoording ervan is het wel handig om uw vragen van tevoren door te geven aan ds. Jans. Bedankt daarvoor. We ontmoeten elkaar rondom koffie en thee. We sluiten af met soep en broodjes. Welkom! Ds. Egbert Jans

Vacature

Na een periode van ruim 12 jaar heeft Mirjam de Graaf aangegeven per april te stoppen met haar werk op het scribaat van onze gemeente. Daarom zijn we op zoek naar iemand die op donderdagavond of vrijdagochtend in de Ontmoeting het Zondagsnieuws en het nieuws voor de website wil klaarmaken. Overige werkzaamheden zijn o.a. het maken van een giften- en bloemenoverzicht voor Kerkklanken en het opstellen van maandoverzichten van kerkdiensten. Met name voor het kunnen blijven uitgeven van het Zondagsnieuws hopen we dat deze vacature op korte termijn wordt ingevuld.

Dus: kun je een beetje overweg met Word en heb je wekelijks een paar uur over? Neem dan contact op met Jelly Pen of Mirjam de Graaf (scriba@hgop.nl). De werkzaamheden kunnen later dit jaar evt. worden uitgebreid naar de functie van scriba.

In de eerstvolgende uitgave van Kerkklanken staan meer interessante vacatures!

AVG

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. In overeenstemming met het Privacy Statement valt het gebruik van persoonlijke gegevens onder het gerechtvaardigd belang. Uiteraard gaan we hier zeer zorgvuldig mee om en hebben alle (voormalige) medewerkers een geheimhoudings-plicht. Persoonsgegevens zijn o.a. iemands naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en postcode met huisnummer, godsdienst of persoonlijke omstandigheden. Onder het “gerechtvaardigd belang” valt bijvoorbeeld het noemen van namen tijdens een kerkdienst, bij voorbede, in Kerkklanken en/of het Zondagsnieuws of op de website. Kerkdiensten zijn ook later te beluisteren via Internet. Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven op een formulier dat verkrijgbaar is bij uw wijkouderling of de scriba. Ingevulde formulieren kunnen t/m 1 april a.s. worden ingeleverd bij de één van de kerkenraadsleden.

Gemeenteavond op 19 maart

Vorig jaar is tijdens de gemeenteavond een inleiding gehouden over de kwaliteitskenmerken van een gezonde gemeente. De aanwezigheid van deze kwaliteitskenmerken worden als belangrijke pijlers gezien voor de opbouw van een christelijke gemeente, aangereikt vanuit de Schrift. Om deze in kaart te brengen kan een gemeente een gemeenteprofiel op laten stellen onder begeleiding van het bureau voor Natuurlijke Gemeenteontwikkeling (NCD). Ds. Menkveld is bereid gevonden om op de gemeenteavond de ervaringen vanuit zijn eigen gemeente met ons te delen. Vanaf 21:00 uur zal hij in ons midden zijn. Op deze wijze krijgt ook u een indruk van de praktijk van dit proces.

Op de kerkenraad en vanuit de gemeente kwam de vraag naar voren of de tweede ochtenddienst om 11.00 uur, waarbij het muziekteam de liederen begeleidt, niet een centrale dienst zou kunnen worden. Een variëteit aan redenen werd daar voor aangereikt. Helder was ook dat over deze vraag de gemeente gehoord moest worden. Besloten werd om deze vraag dan ook aan u voor te leggen.

Het zal u niet zijn ontgaan dat het altijd weer een stevige uitdaging is om aan ambtsdragers te komen. De ambten van ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden nog redelijk vervuld, maar het ambt van ouderling is maar moeilijk te vervullen.

U wordt uitgenodigd om ook zelf zaken aan te reiken die u graag aan de orde zou willen stellen. Te allen tijde geldt dat het niet gezegd is dat er gelijk een inhoudelijk respons gegeven kan worden, maar uiteraard doen we ons best om u van reactie te voorzien. In dat kader hierbij alvast een vraag om over na te denken:Wat ervaart u op gebied van het gemeenteleven zelf als positief en wat zou anders willen, of aandacht voor willen vragen? U bent van harte welkom om 20:00 uur in De Ontmoeting. Koffie vanaf 19:45 uur. Wij rekenen op uw komst…ook van de jonge generaties!

Contactpersoon Week van Gebed

Voor 2020 zijn we op zoek naar iemand uit onze gemeente die zich wil inzetten voor de Week van Gebed. De afgelopen jaren heeft Gerda Koning dit gedaan. De voorbereidingen nemen niet veel tijd: hooguit twee vergaderingen per jaar en medewerking voor de gebedsavond in onze kerkgebouwen. Voor de Week van Gebed wordt jaarlijks materiaal beschikbaar gesteld. Het zou fijn zijn als een gemeentelid deze bescheiden maar belangrijke taak op zich wil nemen om zo met de andere drie kerken de Week van Gebed te blijven organiseren. U kunt zich opgeven bij de scriba.

Catechisaties

Dinsdag 26 februari: 18.30-19.15 uur On Track

Dinsdag 26 februari: 19.15– 20.00 uur catechisatie 14+

Donderdag 28 februari: 19.00-20.00 uur catechisatie 12+

Agenda:

Woensdag 27 februari: Bidstond in de Ontmoeting. 9.00 uur.

Woensdag 27 maart: GGG bij Arno en Deborah Harteveld, Hoofdstraat 71. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 28 februari: Avond voor (jonge) ouders. Bij Janine Damhuis, Frieseweg 4. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 19 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur