Kerkelijk Nieuws voor zondag 19 september 2021

Kerkdienst zondag 19 september 2021

Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Doopdienst

                 Ook tienerdienst

In deze dienst zullen Marlin Liesbeth Wallinga, dochter van Hendrik en Marlies Wallinga-Hakvoort en Benthe Dani Aaltje Hakvoort, dochter van Ferdinand en Daniëlle Hakvoort – van den Berg de doop ontvangen.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Daniël Oord

Kerkdienst zondag 26 september 2021 Startdienst

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. E. Pierik.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Geen KND i.v.m. startdienst

Aanmelden diensten

Met ingang van zondag 3 oktober is het niet meer nodig om u aan te melden voor de kerkdiensten. U mag weer gewoon naar de kerk komen en de 1,5 meter afstand is dan vervallen.

Voor de startdienst op zondag 26 september kunt u zich niet opgeven. Meer informatie hierover staat onderaan dit Zondagsnieuws.De kerkenraad wil alle coördinatoren bedanken die zich afgelopen periode hebben ingezet om de logistiek rond de diensten in goede orde te laten verlopen.

Jubileum

Op maandag 20 september zijn de heer en mevrouw Poelsema uit IJsselham, 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze heugelijke dag en Gods zegen.

Indienen namen ambtsdragers

U kunt briefjes met namen van gemeenteleden die u geschikt acht voor een functie in de kerkenraad inleveren bij de scriba, in de brievenbus van de Ontmoeting of via scriba@hgop.nl. Bij voorkeur voor 26 september.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie t/m 22 september. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 22 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 22 september: Gavencursus Ministry. Om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Vrijdag 24 september: Praise Café. Om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Startdienst Kerk en School.

Zondag 26 september hopen we weer een startdienst Kerk en School te kunnen organiseren.  Pastor Esther Pierik uit Steenwijk zal de voorganger zijn in de dienst en de kinderen van school zullen ook meewerken aan de dienst. De dienst begint om 9.30 uur. Hoogst waarschijnlijk zullen er alleen kinderen met hun ouders aanwezig kunnen zijn in de kerk (vanwege corona maatregelen).

De dienst zal wel te volgen zijn via het kanaal van de Hervormde Kerk.

Het thema is: God is bij jou.

**Wij hanteren zondag 26 september nog de maatregels van Corona. We begroeten die zondag alleen de gezinnen van de Ark en commissieleden.