Kerkelijk Nieuws voor zondag 19 juli 2020

Kerkdienst zondag 19 juli 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw.

H. Kramer-de Jong, Emmeloord. M.m.v. organist Henk Braad

Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters;

3. Instandhouding gebouwen.

Kerkdienst zondag 26 juli 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. P. Lindhoud, Dedemsvaart. M.m.v. organist Henk Braad.

Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Zomervakantie en zondagsschool

Tijdens de zomervakantie komt er elke week een filmpje van ‘de Henkie Show’ op de website van de kerk te staan. In juli gaat het over Daniël die blijft vertrouwen op God.

Het is te vinden op: https://hgop.nl/antivirus-kids-pagina/

Jubileum

Op 23 juli vieren dhr. en mevr. Weijs, uit Oldemarkt hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft vakantie van 6 juli t/m 2 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mw. Kramer of met uw wijkouderling.

Vakantie koster

Ina Bootsma heeft vakantie van 18 juli t/m 8 augustus. Johannes en Bertha v/d Veen vervangen haar deze periode. Hun telefoon nummer is 0561 451685.

Vakantie scriba

Mirjam de Graaf heeft vakantie van 16 juli t/m 10 augustus. Vervangers: Hennie Boltjes t/m 3 augustus 0561-452206 en t/m 10 augustus Deborah Harteveld 06-17139805 of via het mailadres scriba@hgop.nl.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij tot eind augustus a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende: Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren.

Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.