Kerkelijk Nieuws voor zondag 19 december 2021

Kerkdiensten zondag 19 december 2021, 4e Advent.

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Annie Prins

De kerstzangdienst in Ossenzijl gaat niet door.

Kerkdiensten vrijdag 24 december 2021, kerstavond

Het kinderkerstfeest is verschoven naar 1e kerstdag tijdens de ochtenddienst. De kerstnachtdienst gaat niet door.

Kerkdienst zaterdag 25 december 2021, 1e Kerstdag

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E.H. Jans.

                      M.m.v. gelegenheidskoor.

Collectes: 1e  Kinderen in de knel; 2College van kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kerkdienst zondag 26 december 2021, 1e Kerstdag

Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.

Collectes: 1e  Kinderen in de knel; 2College van kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: geen kindernevendienst i.v.m. vakantie.

Jubileum

Dinsdag 21 december vieren de heer en mevrouw Limburg, uit Paasloo dat zij 61 geleden in het huwelijk traden. Wij wensen hen een gezegende dag toe.

Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich wekelijks aanmelden via: reservering@hgop.nl of 06-83437990. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Kinderkerstfeest

Ook dit jaar zal het Kinderkerstfeest anders zijn dan andere jaren. Het zal nu niet gehouden worden op kerstavond        24 december maar de leiding heeft besloten om het te verschuiven naar 1e kerstdag 25 december.

De kinderen worden om 9.30 uur in de Ontmoeting verwacht. Uiteraard zijn gastkinderen van harte welkom.

Ook nu gaan we er weer een gezellig Kinderkerstfeest van maken!!

Oproep wijkcontactwerkers

We zijn op zoek naar 4 mensen voor het wijkcontactwerk. Dhr. Buijert heeft iemand nodig voor Ossenzijl/Kalenberg en  iemand voor een wijk in Oldemarkt. Mw. De Jonge zoekt iemand voor Paasloo en Mw. Veenstra zou graag iemand hebben voor een wijk in Oldemarkt. Voor meer informatie kunt u terecht bij bovenstaande personen. L. Buijert: 0561-451391, T. de Jonge: 06-21851464 en M. Veenstra 06-13931052.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website.

Advertentie Verpachting bij inschrijving

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo biedt per 1 januari 2022 bij inschrijving onder doopleden en lidmaten voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht aan (op basis van artikel 7:395 van het Burgerlijk Wetboek): enkele percelen agrarische grond, kadastraal bekend gemeente IJsselham, sectie S, nummers 108, 883 en 884, gezamenlijk groot 0.75.44 ha. Dit perceel is gelegen nabij de Ossenzijlerweg te Oldemarkt.

De gunning wordt voorbehouden aan de Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo. Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010, via e-mail a.jansen@kkgkka.nl of te downloaden via www.silasgroep.nl/kkg. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk woensdag 5 januari 2022 op het kantoor in Amersfoort binnen te zijn. Dit mag per post of per e-mail. Telefonische inschrijvingen zijn niet geldig. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct inleveren van zijn bieding. Opening van de enveloppen vindt plaats op vrijdag 7 januari 2022. Alle inschrijvers ontvangen daarna schriftelijk bericht.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Nieuwsbrief Cotuş (Roemenië) december 2021

Corona heeft ook in onze contacten met Cotuş een belangrijke rol gespeeld in de afgelopen jaren. Al ver voor we in Nederland in de eerste lockdown gingen, lag het sociale leven in Roemenië helemaal stil. Mensen van boven de 60 mochten hun huis niet meer verlaten en scholen sloten hun deuren. Lessen werden online gegeven, maar online werkt niet in Roemenië. Als je al de beschikking hebt over internet, dan zijn er geen computers, tablets of telefoons en zeker niet voor alle kinderen in een gezin. Leerachterstanden zijn er dus dagelijkse kost. Voor de kinderen van Cotuş stopte ook acuut het voedselprogramma. De onderwijzers gingen nog wel het dorp door om mondmaskers uit te delen en mensen te overtuigen van het nut van afstand houden en hygiëne, maar het is natuurlijk erg moeilijk om de basisregels op te volgen als je niet eens stromend water hebt. En in de wijk staan alle huizen boven op elkaar, dus afstand houden is ook niet te doen. Tel daar nog eens de onwetendheid bij op, -de voorlichting was ook niet optimaal- en aan alles is voldaan om je zorgen te maken over een uitbraak van COVID-19.

Op een enkele besmetting na, ging het wonderwel goed en na de zomer van vorig jaar, gingen de scholen weer open en kon ook het voedselprogramma weer worden hervat.

In mei van 2021 werden de meeste regels in Roemenië losgelaten en werd het “normale” leven weer hervat. Niet omdat iedereen gevaccineerd was. Hoewel de vaccinatieprogramma’s volop werkten, waren en zijn nog steeds veel Roemenen bang om zich te laten vaccineren. Er doen veel spookverhalen de ronde en dat zorgt ervoor dat slechts 30% van de Roemenen gevaccineerd is. Nog voor de zomervakantie begon, waren de besmettingscijfers dan ook al weer zo hoog opgelopen dat de scholen weer dicht gingen met alle gevolgen van dien.

Tijdens de Coronaperiode hebben wij het niet aangedurfd om zelf naar Roemenië te reizen, maar sinds afgelopen zomer hebben we onze bezoeken toch weer opgepakt. Het voelde heel goed om in september elkaar sinds anderhalf jaar weer te zien, ook al moesten we het fysieke contact nog even achterwege laten. In november brachten we nogmaals een bezoek aan Cotuş. Deze keer waren we er bij toen de maaltijden werden uitgedeeld. Wat een vreugde en wat blijft het bijzonder om dit mee te mogen maken.

Corona is nog niet weg, in de week voor ons bezoek was er een 9-jarig meisje aan Corona overleden en ouders waren nog bang om hun kinderen naar school te sturen, maar de onderwijzers zijn ervan overtuigd dat dit vertrouwen weer terug komt. Ook emotioneel heeft dit bij de kinderen er behoorlijk ingehakt, maar de positieve sfeer op school en de liefde die de kinderen van hun meester en juffen krijgen, draagt bij aan de verwerking. In het afgelopen jaar hebben we naast de financiële bijdragen voor de maaltijden ook speelgoed, ontwikkelingsmateriaal en schoolbenodigdheden mogen sturen. Spullen die met grote dankbaarheid zijn ontvangen. “Zo kan ik ook eens speelgoed mee naar huis geven”, vertelde de kleuterjuf. Thuis hebben de kinderen geen speelgoed en willen ze dit natuurlijk ook wel graag. Van de Roemeense overheid kregen ze nieuw schoolmeubilair en ook het pad naar de school is opnieuw betegeld.

Zo zien we langzaam maar zeker toch vooruitgang. Zeker in de levens van de kinderen. Zij krijgen met uw hulp een toekomst. We hopen dit ook in het komende jaar weer te kunnen realiseren.

We danken u allen heel hartelijk voor uw hulp en namens de kinderen en onderwijzers van Cotuş wensen we u fijne Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Wij zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan of via onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Voor giften kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer

NL24 RABO 0156 0520 59 t.n.v. Stichting Groningen Friesland Drenthe voor Roemenië.

Emmen, december 2021

Agenda

Woensdag 22 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Zondagmiddag 19 december:  Clubmiddag 12-16 jaar 14.30 uur bij de Ontmoeting.

Kom je ook?

Geen kerstnachtdienst dit jaar, helaas. Toch even samenkomen op gepaste afstand. Samen kerstliederen zingen op het marktplein. Vrijdag 24 december aanvang 20.00 uur. Kom  je ook?