Kerkelijk Nieuws voor zondag 19 april 2020

Kerkdienst zondag 19 april 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans.

De uitgezonden diensten zijn te  vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Nabijheid en distantie – over het koord van Gods herstellende liefde

Lied Psalm 116: 1, 2 & 3

Bemoediging en groet – gebed

Lied 637 O, vlam van Pasen, steek ons aan

Lezen: Hosea 11: 1-9 & Johannes 21:1-23

Overdenking: ‘Nabijheid en distantie – over het koord van Gods herstellende liefde’

Lied 908: 1, 2 & 5 Ik heb U lief, o mijn beminde

Dankgebed en voorbede – Zegen

Lied 3056 Alle eer en alle glorie

Pastoraat

Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Jubileum

Op vrijdag 24 april zijn dhr. en mevr. Van Buiten-van Sleen uit Oldemarkt, 62 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze dag en Gods zegen toegewenst.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zuster, omdat wij nu al zeker tot 31 mei a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv.Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

NB: Het collecterooster kunt u vinden op de website van HGOP. https://hgop.nl/webrooster/

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp:

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diaconie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

Oecumenische dienst

Door het corona virus kunnen we vandaag geen dienst houden in de R.K. Kerk te Oldemarkt. Begin februari kwamen we als commissieleden bij elkaar om de dienst voor te bereiden; een week later was Albert Weemstra, de voorganger aanwezig en kozen we voor het thema: Vrijheid moet je koesteren. Wie kon bedenken dat 6 weken later de wereld in gevecht is tegen een virus. Ons leven is totaal veranderd. De volgende oecumenische dienst staat gepland op 8 november eveneens in de R.K. Kerk. Wat we nu kunnen doen is onze handen vouwen en vragen onze Hemelse Vader om kracht en elkaar toezingen: Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt dit jaar gehouden van 29 augustus tot en met 5 september 2020( week 36). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.

Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Klaas Pompstra (0561-452113) of  Femmie Minnema (0561-451212). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 30 mei 2020.