Kerkelijk nieuws voor zondag 17 februari 2019

Kerkdiensten zondag 17 februari 2019

Paasloo:       09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Ook tienerdienst

Collectes: 1e St. Vrienden van de Hoop, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Kerkdiensten zondag 24 februari 2019

Paasloo:       09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord

Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

Collecte d.d. 17 februari 2019: Stichting De Hoop
De Hoop helpt! Ook bij psychiatrische problemen.
De Hoop biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen bij diverse algemene psychiatrische problematiek zoals stemmingsproblemen, angststoornissen, psychotische stoornissen, eetstoornissen en moeilijkheden rond identiteit, intimiteit en relaties. In Dordrecht biedt De Hoop klinische behandeling en in Houten, Rotterdam en Dordrecht kan men terecht voor hulp in de vorm van behandelgesprekken. Kijk voor meer informatie op www.dehoop.org

Pastoraat

Mevr. Bult is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Er is een hernia vastgesteld en zij heeft veel pijn. Laten we bidden voor herstel en afname van de pijn.

Rooster kerkdiensten 2019 op de website

Op onze website is sinds vorige week het kerkdienstenrooster van dit hele jaar terug te vinden. Als er in de loop van het jaar kleine aanpassingen zijn, zoals de invulling van nog openstaande preekbeurten of invulling van jeugddiensten, tienerdiensten etc., dan wordt dit voortaan alleen aangepast op de website en wordt er geen nieuw rooster meer rondgestuurd naar de diverse commissies en personen.

Mocht er een plotselinge wijziging zijn, bijvoorbeeld een dienst wordt verplaatst van Paasloo naar Oldemarkt, dan worden de kosters en organisten uiteraard wel tijdig op de hoogte gesteld! Het rooster op de website heeft altijd een versienummer (datum). Heb je zelf een exemplaar gedownload of uitgeprint, dan kun je hieraan altijd zien of je nog een actuele versie hebt. Het rooster is te vinden via www.hgop.nl Agenda-Diensten/collectes 2019.

AVG

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. In overeenstemming met het Privacy Statement valt het gebruik van persoonlijke gegevens onder het gerechtvaardigd belang. Uiteraard gaan we hier zeer zorgvuldig mee om en hebben alle (voormalige) medewerkers een geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens zijn o.a. iemands naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en postcode met huisnummer, godsdienst of persoonlijke omstandigheden. Onder het “gerechtvaardigd belang” valt bijvoorbeeld het noemen van namen tijdens een kerkdienst, bij voorbede, in Kerkklanken en/of het Zondagsnieuws of op de website. Kerkdiensten zijn ook later te beluisteren via Internet. Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven op een formulier dat verkrijgbaar is bij uw wijkouderling of de scriba. Ingevulde formulieren kunnen t/m 1 april a.s. worden ingeleverd bij de één van de kerkenraadsleden.

Contactpersoon Week van Gebed

Voor 2020 zijn we op zoek naar iemand uit onze gemeente die zich wil inzetten voor de Week van Gebed. De afgelopen jaren heeft Gerda Koning dit gedaan. De voorbereidingen nemen niet veel tijd: hooguit twee vergaderingen per jaar en medewerking voor de gebedsavond in onze kerkgebouwen. Voor de Week van Gebed wordt jaarlijks materiaal beschikbaar gesteld. Het zou fijn zijn als een gemeentelid deze bescheiden maar belangrijke taak op zich wil nemen om zo met de andere drie kerken de Week van Gebed te blijven organiseren. U kunt zich opgeven bij de scriba.

Sirkelslag.

Vrijdag 8 februari hadden we een Sirkelslag-avond  voor de jeugd gepland maar er kwam helaas maar eentje. Fijn dat jij er wel was Linde de Graaf! Dus is de avond niet doorgegaan. We gaan ons nu beraden wat we volgend jaar gaan doen.

Agenda:

Maandag 18 februari: Kopijdatum Kerkklanken. Kopij inleveren vóór 18.00 uur!!!

Dinsdag 19 februariGGG in Huize Karssen, Beulakerweg 16 Giethoorn. Aanvang 9.30 uur.

Dinsdag 19 februari: Vergadering kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 19 februari: GGG Ossenzijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 20 februari: Bidstond in de Ontmoeting. 9.00 uur.

Dinsdag 19 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur. Meer info volgt.