Kerkelijk Nieuws voor zondag 12 april 2020

Kerkdienst Goede Vrijdag 10 april 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 19.30 uur. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger ds. Jans.

Kerkdienst zondag 12 april 2020, 1e Paasdag

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Medewerking van organist en muziekteam. Voorganger ds. Jans.

De uitgezonden diensten zijn te  vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren.

Pastoraat (1)

Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Pastoraat (2)

Mevr. Weemstra uit de Oosterschie, moet vanwege de klachten die zij heeft op doktersvoorschrift drie weken thuis blijven en geen fysieke contacten hebben.

Dat valt haar erg zwaar; het maakt haar angstig en onzeker – ook al weet ze dat ze mag schuilen bij de Here God.

We hopen dat zij snel weer opknapt, zodat het weer mogelijk is om mensen te zien en te spreken – op gepaste afstand.

Jubileum

Afgelopen vrijdag 10 april waren dhr. en mevr. Poelsema-Miggels 63 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Bedankje

Bedankt voor de overweldigende reacties in de vorm van kaartjes, bloemen, telefoontjes en gebeden rondom het ernstig ziek zijn van Ulco. Alles heeft zeker bijgedragen aan zijn herstel. Dank, Dank, Dank! Ulco & Marry Bergsma.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zuster, omdat wij nu al zeker tot 31 mei a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv.Gem.Oldemarkt-Paasloo. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. NB: Het collecterooster kunt u vinden op de website van HGOP. https://hgop.nl/webrooster/

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Collecte 12 april Kerk in Actie Noodhulp corona:

Afgelopen week ontvingen wij onderstaand verzoek van Kerk in Actie. Wij willen deze collecte, danwel verzoek om gift dan ook van harte bij u aan bevelen. Zie onderstaande toelichting.

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg of extra voedsel is. Honger en dood dreigen.
Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op steeds meer plekken doemt het coronavirus op en raken mensen besmet. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar 80% van het voedsel vandaan komt. Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.

Praktische hulp:

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diaconie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

Oecumenische dienst

Door het corona virus kunnen we op 19 april a.s. geen dienst houden in de R.K. Kerk te Oldemarkt. Begin februari kwamen we als commissieleden bij elkaar om de dienst voor te bereiden; een week later was Albert Weemstra, de voorganger aanwezig en kozen we voor het thema: Vrijheid moet je koesteren. Wie kon bedenken dat 6 weken later de wereld in gevecht is tegen een virus. Ons leven is totaal veranderd. De volgende oecumenische dienst staat gepland op 8 november eveneens in de R.K. Kerk. Wat we nu kunnen doen is onze handen vouwen en vragen onze Hemelse Vader om kracht en elkaar toezingen: Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.