Kerkelijk nieuws voor zondag 11 maart 2018

Kerkdiensten zondag 11 maart 2018

Deze zondag is er een centrale dienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. E.H. Jans.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eigen jeugdwerk.

Kinderoppas: Henny Oord en Caitlyn Tietema.

Beamer: Aron Bouwer.

NB: De avonddienst vervalt i.v.m. de gemeentedag.

 

Dienst op biddag, 14 maart 2018

Op biddag is er een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk om 19.30 uur. Voorganger is mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. De dienst vind plaats in de Gereformeerde kerk.

Collecte: Diaconie en kerk.

                   

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

11 mrt.

Jan Kroes

0561-452010

18 mrt.

Kees Weemstra

0561-451898

25 mrt.

Tineke Jansons

0521-522090

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten van zondag 25 februari waren als volgt:

                                                           Oldemarkt

Israël werkgroep:                               € 110,25

College van Kerkrentmeesters:          €   70,96

Instandhouding gebouwen:               €   76,57

 

Bloemen

De bloemen uit de dienst van 25 februari zijn gebracht bij mevr. Limburg in Kalenberg.

 

Giften

Mevrouw L. Hetebrij ontving € 5,– voor het bloemenfonds. Hartelijk dank hiervoor.

 

Gemeenteavond

Op dinsdagavond 20 maart bent u om 20.00 uur van harte welkom op de gemeenteavond, die gehouden wordt in de Ontmoeting. Thema zal zijn “Kenmerken van gezonde gemeenteontwikkeling”.

 

Paasgroetenactie 2018 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.” Ook wij doen weer mee aan de Paasgroetenactie en hebben dit jaar gekozen voor dubbele kaarten welke naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen gaan. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Van u worden twee postzegels gevraagd: één voor op de enveloppe en één voor op de onderste kaart. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven,
én uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet en wordt de kaart zelfs aan de kant gelegd! Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en ook kaarten zonder naam worden niet doorgegeven. De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen, dus daar moet niets op geschreven worden, maar het is fijn als u daar wel een postzegel op plakt.  Dit is een gewone kaart, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.

 

Studieseminar door ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes”
Op dinsdag 27 maart is er in Oldemarkt de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. De andere data zijn: dinsdag 3 en 10 april. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes. De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw de Ontmoeting, Marktplein 9 in Oldemarkt.  De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.|
Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes.

In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoeld hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. In de Thora toont God immers ook zijn liefde en genade (Exodus 34:6), maar dit gaat een stap verder: nu is het Woord van God in vlees en bloed in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van het Woord niet ongedaan gemaakt. Voor Israël en ons verborgen is Hij aan de rechterhand van God voorspraak van zijn broeders en zusters.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

 

Rooseveld-Vakantieweek voor alleenstaande met een lichamelijke beperking

De vakantieweek wordt gehouden van 8 tot en met 15 september 2018 ( week 37)

De vakantieweek is dit jaar voor de derde maal in het Nieuw Hydepark te Doorn.

Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijke verzorger aanwezig.

Heeft u na het lezen van dit bericht zin gekregen om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor dat weekje meld u dan bij Gerda Koning tel. 0561450901 en zij verstrekt u verder inlichtingen over de prijs, een aanmeldingsformulier enz. Ook niet kerkelijke mensen zijn van harte welkom.

De aanmeldingsformulieren moeten wel voor 13 juni binnen zijn.

World Servants
In de zomer van 2018 staat er weer een super toffe uitdaging te wachten! Nyarushishi, Rwanda! Samen met de lokale bevolking van Nyarushishi gaan we bouwen aan een kleuterschool en gaan we een aantal moestuinen aanleggen. We doen dit voor de gezinnen met jonge kinderen in het dorp zodat ze naar school kunnen gaan.  Dit project is een onderdeel van het programma van Stichting Red een Kind en een de lokale partnerorganisatie AEE om armoede te verminderen en dorpen sterker te maken. Het unieke van dit project is dat er gewerkt wordt in een dorpsbrede aanpak. De dorpsgemeenschap wordt op veel fronten ondersteund en iedereen in het dorp is daarbij betrokken. AEE leert de inwoners van Rusizi hoe ze door samen te werken zichzelf uit de armoede kunnen helpen, zodat extra hulp over een poosje niet meer nodig is. Je bent in dit project dus onderdeel van een traject van 7 jaar waarin Red een Kind met een dorp aan de slag gaat. Voor dit project is ook geld nodig! Wilt u mij sponsoren? Alle beetjes helpen! 😉 Dit kan op: geef.ws/alike
Alvast bedankt, Alike.

Vooraankondiging Concert Looft den Heer

Op 21 april a.s. hoopt het koor “Looft den Heer” een  concert te geven in de Hervormde kerk in Oldemarkt. In dit concert worden delen van de oratorium “In deze mens” gezongen, met ondersteuning van het muziekensemble Consort 3.4 van Carl Visser op orgel en een strijkkwintet. ‘In deze mens’ is een liederencyclus over het leven en sterven van Jezus. Er wordt in grote lijnen een schets gegeven van wat Jezus deed en wilde laten zien. Ook zijn geboorte, zijn lijden en opstanding. Het verhaal gaat ook over het verlangen een glimp van God te zien, over mensen die leven in duisternis en verlangen naar licht.

Deze oratorium is gecomponeerd door Jan de Jong met teksten van Margryt Poorstra. De teksten zijn in het Nederlands.

Het concert is ook een benefietconcert, want alle inkomsten uit de collecte en andere giften komen volledig  ten goede aan World Servants. Anne-Marije de Boer gaat voor deze organisatie komende zomer naar Guatamala, waar ze gaat bouwen aan een middelbare school. Op die manier wil ze helpen om meer jongeren daar naar school te laten gaan.

 

Agenda

Zondag 11 maart: Gemeentedag

Dinsdag 13 maart: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 13 maart: Vergadering College van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 14 maart: Bidstond om 9.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 14 maart: Gezamenlijk diaconievergadering. Aanvang na de dienst van biddag.

Maandag 19 maart: Inleveren kopij Kerkklanken.

Dinsdag 20 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting

 

Tenslotte

Met open handen wil ik U vragen

om mij te vullen met Uw warmte in koude dagen.

Met gestrekte handen wil ik U wensen

dat ik een zegen mag zijn voor andere mensen.

Met gevouwen handen is mijn verlangen

te danken voor al wat ik van U mocht ontvangen.

(Willemijn Schenkel)