Kerkelijk Nieuws voor zondag 10 oktober 2021

Kerkdienst zondag 10 oktober 2021

Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  PDCDE Herberg; 2College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 17 oktober 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Dhr. H. Kamphuis, Emmeloord. Ook tienerdienst

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins

Jubileum

Op maandag 11 oktober vieren de heer en mevrouw Schokker uit Oldemarkt dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Een hele fijne en gezegende dag toegewenst.

Pastoraat

Mevr. Kinderdijk uit Steenwijk heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Ze is nu weer thuis. Een kaartje zal haar zeker goed doen.

Hartelijk dank!

Langs deze weg wil ik, mede namens kinderen en kleinkinderen, iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoekjes, lieve woorden en belangstelling tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, Tjeerd de Boer. Het was overweldigend en heeft ons oprecht goed gedaan!

Hiltsje de Boer-de Boer.

Jeugddienst 3 oktober

In de jeugddienst van 3 oktober is verteld over de kinderen die wij sponsoren via Compassion. Iedereen heeft in deze dienst zijn/haar naam op een kaart geschreven die naar de 5 kinderen zal worden toegestuurd. Zij zullen ook een kaartje ontvangen met foto’s die op die avond zijn gemaakt.

Praise Café

Het Praise café is verzet van vrijdag 8 oktober naar vrijdag 15 oktober.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 11 oktober: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 13 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Vrijdag 15 oktober: Praise café in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 12 oktober:          12-15 jaar om 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 14 oktober:      16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Passagevrouwen

De eerste avond van Passage, Chr. maatsch. vrouwenbeweging, is dinsdag 12 oktober 2021. Aanvang 20.00 u in de Ontmoeting. Nieuwe leden zijn van harte welkom. www.passagevrouwen.nl/oldemarkt

Persbericht: Studieavond met ds. Oscar Lohuis over ‘De verhouding tussen Israël en de Kerk’

Op dinsdag 12 oktober 2021 is er in Oldemarkt een studieavond met ds. Oscar Lohuis, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De verhouding tussen Israël en de Kerk. De bijeenkomst vindt plaats in Hervormde Kerk Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema: In de kerkgeschiedenis heeft eeuwenlang de vervangingstheologie gedomineerd. Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. We zien nu dat God zijn volk niet verstoten heeft maar hen terugbrengt uit de volken naar Zijn land. Want in de tijd waarin wij leven is het herstel van Israël toch wel een van de meest bijzondere aspecten daarvan. De wederkomst van Jezus zal niet buiten Israël omgaan. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven. Daarom is het belangrijk dat wij Israël steunen.

Achtergrond spreker: Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Opgave is niet meer nodig. U bent van harte welkom!