Israëlwerkgroep

De Israëlwerkgroep van de Hervormde gemeente Oldemarkt-Paasloo stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de onopgeefbare verbondenheid met Israël, als zijnde het door God uitverkoren volk in het verleden, het heden en in de toekomst.

Wij zijn een groep enthousiaste mensen in onze gemeente die met een grote liefde voor Gods volk, gehoor willen geven aan de oproep volgens Jesaja 40:1, Troost, troost Mijn volk, zegt uw God.

Wij leven in een bijzondere tijd en mogen getuige zijn dat God zijn volk terug brengt naar het land wat Hij hen beloofd heeft. Vanuit de gemeenschap met Jezus Messias weten we ons verbonden met Israël, onze oudste broeder. Wij mogen samen optrekken en achter hen staan en voor elkaar bidden. Als christenen mogen wij de wortels van ons geloof leren kennen. Daarom organiseren wij o.a. toerusting avonden d.m.v. het uitnodigen van sprekers.

Verder organiseren wij  zangavonden of een uitstapje naar bijv. een synagoge, een stad met Joodse bezienswaardigheden of naar het Israëlcentrum in Nijkerk. Wij houden 4x per jaar “Open huis” voor de verkoop van Israëlproducten via IPC in Nijkerk. Deze producten worden ingekocht bij kleine werkplaatsen, fabriekjes en bedrijven waar veel nieuwe immigranten werken. Op deze praktische manier willen wij Israël tot troost zijn. (www.israelwinkel.nl )

Wij houden wel eens een seder- of sabbatmaaltijd met uitleg om hierin de symbolen te leren begrijpen enz. ook belangstellenden zijn hierbij welkom.

Tijdens de 4 mei herdenking houden wij een plechtigheid bij het monument voor het strafkamp, ’t Petgat, in Blesdijke.

Wij hebben rechtstreekse contacten met Christenen voor Israël in Nijkerk.

Via CFOIC ( Christian Friends of Israeli Communities) steunen wij Rechalim, een gemeenschap ten noorden van Jeruzalem. Wij helpen hen door gebed en giften. Ze hebben dringend nieuwe bewakingscamera’s nodig voor de veiligheid van de inwoners waarbij wij graag willen helpen dit te realiseren.

Wat Wij geloven ten aanzien van Israël:

*12 stellingen

1. Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken

te zegenen.

2. Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël

te zegenen.

3. Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen. Door het

geloof in Jezus Christus zijn ook wij kinderen van Abraham geworden, de

vader van alle gelovigen.

4. Wij geloven dat al de Verbonden vanaf Abraham gesloten zijn met Israël.

5. Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de Verbonden die Hij

met Israël gesloten heeft, maar ook aan al de beloften die Hij aan de gemeente

 van Jezus Christus heeft gegeven.

6. Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van

Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor

Israël en dat er een sluier over de volken ligt.

7. Wij geloven dat de christenheid schuld moet belijden voor alle in haar

naam begane daden van antisemitisme en oprecht berouw moet tonen in

daden van liefde en solidariteit met Israël en het Joodse volk.

8. Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land

Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing.

9. Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige

Naam weer zal doen wonen.

10. Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn wereldwijde

Koninkrijk op te richten. Dan zal de lichamelijke opstanding van de gestorven

rechtvaardigen plaatsvinden en zullen zij met Christus regeren in Zijn

Koninkrijk op aarde. Daarom bidden wij om de vrede van Jeruzalem.

11. Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk komt, zal zitten

op Zijn troon om te oordelen over de volken en hen zal vragen hoe zij

Israël behandeld hebben.

12. Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk en definitief

zal plaatsvinden. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van

het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

En God zal zijn alles en in allen.

*Overgenomen van  en meer uitleg hierover is te vinden via:

https://www.christenenvoorisrael.nl/twaalfstellingen/

We zien dat voorafgaand aan Jezus’ wederkomst de strijd om Jeruzalem zich verhevigt (Zacharia 12:3). In een tijd waarin het antisemitisme weer opkomt en de haat tegen Gods oogappel (Zacharia 2:8) zich steeds bruter manifesteert, kan de gemeente van Christus Israël te hulp komen met een machtig wapen: onze voorbede. In Jesaja 62: 6-7 lezen we: “Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.

Leden van de Israëlwerkgroep zijn:

Harm en Janny Thomas , Kon. Julianaweg 40  Oldemarkt tel. 0561-451516

Aly Peereboom, Broeksteeg 12  Oldemarkt

Antje de Boer, Heuverskamp 3  Oldemarkt

Greetje Wicherson, Paasloërweg 2  Paasloo

Trijntje de Jonge, Burg. Kuiperslaan 63  Oldemarkt

Harry en Janny Bouwer, Frieseweg 9  Oldemarkt  ( Israëlconsulente, fambouwer@ziggo.nl) tel. 0561-452171

Giften voor ons project in Rechalim, Israël, zijn van harte welkom op:

NL21 RABO 0322 0290 07 o.v.v. project Rechalim

Ook verkopen wij prachtige fotokaarten met envelop voor allerlei gelegenheden á € 1,00 p/stuk.

De opbrengst hiervan gaat naar ons project Rechalim.

Te verkrijgen tijdens ons “open huis” en anders op Frieseweg 9 te Oldemarkt.